Ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām pastāvīgai profesionālai darbībai Latvijā
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
• Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecības māsas (vispārējās aprūpes māsas), māsas palīga, zobārsta asistenta reglamentētā profesijā, kā arī māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijās (pamatspecialitātēs).
• Lai atzītu ārvalstīs iegūto profesionālo kvalifikāciju Latvijā, personai sākotnēji jāvēršas informācijas institūcijā - Akadēmiskās informācijas centrā (www.aic.lv) (turpmāk – AIC).
• AIC tiek salīdzināti personas iesniegtie izglītības un profesionālās kvalifikācijas dokumenti un praktiskās apmācības ilgums ar Latvijas Republikā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas iegūšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā.
• AIC sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un pretendenta iesniegumu ar tam pievienotajiem dokumentiem pārsūta Veselības inspekcijai izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu.
• Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai māsas profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu.
• Ja profesionālā kvalifikācija tiek atzīta par atbilstošu Latvijas Republikā, Veselības inspekcija izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību. Uz tās pamata persona drīkst reģistrēties Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.
• Lai reģistrētos ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, personai iesniegumu/ ar iegūto apliecību, Veselības inspekcijā iesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošus dokumentus. Informāciju par reģistrācijas procesu ārstniecības personu un ārstniecības personu reģistrā lasīt vairāk https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija    
• Ja profesionālā kvalifikācija netiek atzīta, Veselības inspekcija informē pretendentu un AIC par personai nepieciešamo papildus apmācības ilgumu, saturu un izglītības iestādi, kurā papildus apmācību...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas, kuras ieguvušas izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā - māsas (medicīnas māsa), māsas palīga vai zobārsta asistenta reglamentētā profesijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
132
Termiņš:
Veselības inspekcija lēmumu, pēc visu dokumentu iesniegšanas, pieņem:
• 3 mēnešu laikā par ES māsām (pusotra mēneša laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis);
• 4 mēnešu laikā par māsas palīga, zobārsta asistenta ES iegūtām profesionālajām kvalifikācijām (2-4 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis),
• 6-12 mēnešu laikā par ārpus ES iegūtām māsas, māsas palīga, zobārsta asistenta profesionālajām kvalifikācijām (3-6 mēnešu laikā, ja pretendents ir diasporas loceklis, kurš profesionālo kvalifikāciju ieguvis Austrālijā, Brazīlijā, Jaunzēlandē vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstī).
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.1. AIC  jāiesniedz nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums (1.pielikums MK 2016.gada noteikumiem Nr.827);
2) personu apliecinoša dokumenta kopiju;
3) izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (diplomi un to pielikumi (sekmju izraksti));
4) dokumenti no izcelsmes valsts par tiesībām strādāt profesijā konkrētajā valstī (sertifikāti, licences, reģistrācija, utml. ja ir);
5) izziņa par darba pieredzi ārvalstīs (ja ir);
6) izziņa no izcelsmes valsts par labu reputāciju un disciplinārpārkāpumu neesamību.
1.2. Dokumentus ES iegūtas profesionālās kvalifikācijas atzīšanai māsas profesijā var iesniegt arī elektroniski, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu. Informāciju par EPK un tās izdošanas procedūru lasīt vairāk https://www.vi.gov.lv/lv/eiropas-profesionala-karte-visparejas-aprupes-masas-profesija

Maksa par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu ir 240 EUR (MK 103 3.1.un 3.5.punkts)
• Maksājums jāveic AIC kontā;
• Maksājums jāveic Veselības inspekcijas kontā, gadījumos, kad iesniegums iesniegts, izmantojot, Eiropas Profesionālās kartes platformu.


AIC pēc visu pretendenta kvalifikācijas atzīšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas, sagatavo izziņu par pretendenta izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām un nosūta Veselības inspekcijai izvērtēšanai un lēmuma pieņemšanai.

AIC pasta adrese:
Vaļņu iela 2, Rīga LV-1050
Tālr.:   (+371) 67225155
E-pasts: aic@aic.lv
Papildus informācija: http://www.aic.lv/portal/arvalstu-diplomu-atzisana/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-latvija

1.3.Veselības inspekcija pārbauda gan no Eiropas Profesionālās kartes platformas saņemtos pretendenta iesniegumus, gan no AIC saņemto pretendenta iesniegumu, tam pievienotos dokumentus. Izvērtē sniegto informāciju, ja nepieciešams, piesaista ekspertus, lai izvērtētu ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas saturiskās atbilstības Latvijā noteiktajām prasībām (māsas (medicīnas māsa), māsas palīga, zobārsta asistenta) profesijai, un pieņem atbilstoši lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, daļēju atzīšanu ar papildu prasībām vai neatzīšanu.

• Ja pretendenta iegūtā izglītība un profesionālā kvalifikācija reglamentētā profesijā māsas (vispārējās aprūpes māsa), māsas (vispārējās aprūpes māsas) specializācijā (pamatspecialitātē), māsas palīga, zobārsta asistenta) (MK 827 18.un 20.punkts):
• atbilst Latvijā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Veselības inspekcija pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vienlaikus informējot pretendentu par profesionālās kvalifikācijas apliecības izsniegšanas laiku un vietu.
• apliecina daļēju atbilstību Latvijā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Veselības inspekcija pieņem lēmumu par adaptācijas perioda vai kvalifikācijas atbilstības pārbaudes noteikšanu;
• neatbilst Latvijā noteiktajām prasībām profesionālās kvalifikācijas atzīšanai, Veselības inspekcija pieņem lēmumu par profesionālās kvalifikācijas neatzīšanu un lēmumā norāda papildu nepieciešamās izglītības saturu un ilgumu, informāciju par institūciju (vai institūcijām, ja ir iespējama izvēle) Latvijā, kurā var šo izglītību iegūt, un kārtību, kādā pretendents var uzreiz kārtot pārbaudījumus, lai pierādītu, ka viņam ir nepieciešamās zināšanas profesionālās darbības veikšanai attiecīgajā reglamentētajā profesijā Latvijas Republikā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67507989; 67602101
Citi elektroniski kanāli https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_lv.htm
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Veselības inspekcija, pēc lēmuma pieņemšanas par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu Latvijas Republikā, informē iesniedzēju:

1) elektroniski, uz iesniegumā norādīto elektroniskā pasta adresi;
2) pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā;
4) māsas (vispārējās aprūpes māsas) profesijā – paziņojums EPC platformā izveidotajā profilā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67507989; 67602101