Dienas centra pakalpojums bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātajām personām
Izvēlētā organizācija: Rīgas pilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātām personām dienas laikā nodrošina brīvā laika pavadīšanas iespējas, sociālā darba, sociālās rehabilitācijas, ēdināšanas, personīgās higiēnas un citus pakalpojumus ar mērķi motivēt minētās personu grupas mainīt savu sociālo situāciju un veicināt šo personu integrāciju sabiedrībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt Dienas centra pakalpojumu ir :
1) bezpajumtniekiem, kuru pēdējā deklarētā pamatdzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā;
2) personām, kuru deklarētā pamatdzīvesvieta ir Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un, kurām Rīgas Sociālais dienests piešķīris trūcīgas vai maznodrošinātas personas (ģimenes) statusu, vai arī personām, kuru ienākumu līmenis nepārsniedz noteikto ienākumu līmeni, atbilstoši kuram tiek piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pēc personas iesnieguma saņemšanas un personas individuālo vajadzību un resursu novērtējuma veikšanas, Dienas centrs, Rīgas Sociālajā dienests vai Rīgas Patversme, pieņemot pozitīvu lēmumu, personai izsniedz nosūtījumu pakalpojuma saņemšanai Dienas centrā, norādot pakalpojuma saņemšanas periodu un pakalpojuma veidu.
Dienas centra pakalpojumi tiek piešķirti uz laika periodu:
1) līdz trīs mēnešiem personām, kuras ir darbspējīgā vecumā;
2) līdz sešiem mēnešiem personām, kuras nav darbspējīgā vecumā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dienas centra pakalpojumi tiek piešķirti, pamatojoties uz personas iesniegumu un sociālā darbinieka veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.
Novērtējumu veic:
1. Dienas centra sociālais darbinieks, ja klients vērsies Dienas centrā un klientam nav pastāvīgas dzīvesvietas.
2. Rīgas Sociālā dienesta sociālais darbinieks, ja klientam ir konstatējama pastāvīga dzīvesvieta, kā arī, ja klients vērsies Rīgas Sociālā dienestā un tam nav pastāvīgas dzīvesvietas.
3. Patversmes/naktspatversmes sociālais darbinieks, ja klients saņem patversmes/naktspatversmes pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem
Rīgas Patversme
Rīgas Sociālais dienests
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Persona pakalpojumu saņem Dienas centrā bezpajumtniekiem un citām maznodrošinātajām personām
Dienas centrā personai ir pieejami šādi pakalpojumi:
1) uzturēšanās darbadienās no 9:00 līdz 16:45 un no 1.novembra līdz 1.martam arī brīvdienās un svētku dienās;
2) sociālā darba speciālistu un psihologa pakalpojumi;
3) sociālās rehabilitācijas pakalpojumi (izglītojošas, prasmju apguves, fizisko spēju attīstības, darba iemaņu apguves un sociālās rehabilitācijas, t.sk., atbalsta un pašpalīdzības grupu nodarbības);
4) ģimenes ārsta pakalpojumi primārās veselības aprūpes līmenī (reģistrētām personām);
5) dušas pakalpojums (higiēnas līdzekļi netiek nodrošināti);
6) dezinfekcijas pakalpojumi;
7) pusdienas klientiem, kuri piedalās Dienas centra nodarbībās un veic līdzdarbības pienākumus;
8) veļas mazgāšanas pakalpojums.
Dienas centrā darbojas Rīgas Centrālās bibliotēkas grāmatu izsniegšanas punkts, kā arī ir nodrošināta interneta pieeja.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dienas centrs bezpajumtniekiem un maznodrošinātajiem Rīgas iedzīvotājiem
Adrese: Katoļu iela 57, Rīga, LV-1003
Tālrunis: +37167181663
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki