Nakts patversmes pakalpojums (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Sociālos pakalpojumus Nakts patversmē – naktsmītni, vakariņas, brokastis, personiskās higiēnas iespējas un sociālā darbinieka konsultācijas – ir tiesības saņemt personai bez noteiktas dzīvesvietas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā vai kura nonākusi krīzes situācijā, ja tās ienākumi mēnesī nepārsniedz trīskāršu valstī noteikto sociālā nodrošinājuma pabalstu jeb 192,09 eiro.
Atsevišķos gadījumos, izvērtējot personas situāciju,  pakalpojumu var piešķirt arī, ja ienākumi pārsniedz 192,09 eiro.
Ja personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir citā pašvaldībā, personai Nakts patvesrmes pakalpojumu ir tiesības saņemt ne ilgāk par piecām dienām sešu mēnešu laikā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti; ja persona to nevar uzrādīt objektīvu apstākļu dēļ, personu uzņem nakts patversmē bez personu apliecinoša dokumenta uzrādīšanas) un iesniedz:
1) iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, nepieciešamo pakalpojumu);
2) izziņu no Plaušu slimību un tuberkulozes ambulatoro pacientu aprūpes kabineta. Ja izziņu objektīvu iemeslu dēļ personai nav iespējams iesniegt iestāšanās dienā, tad personai ir pienākums izziņu iesniegt nākamajā darbdienā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālā dienesta Nakts patversme
Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa - Nakts patversme
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc  lēmuma par pakalpojuma piešķiršanu Nakts patversme ar pakalpojumu saņēmēju slēdz līgumu un vienošanos par līdzdarbības pienākumu izpildi. Personas uzturēšanās laiks Nakts patversmē ir līdz sešdesmit dienām.
Personai, kura aktīvi iesaistās savu problēmu risināšanā, Nakts patversmes pakalpojuma saņemšanas termiņu var pagarināt, pamatojoties uz personas iesniegumu un Nakts patversmes sociālā darbinieka atzinumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Nakts patversme
Adrese: Flotes iela 7, Liepāja, LV-3405
Tālrunis: 6 34 85270
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pakalpojuma saņēmējs, sākot ar 61. uzturēšanās dienu, maksā līdzdalības maksu šādā apmērā:
a) 1% dienā no iepriekšējā mēnesī gūtajiem ienākumiem, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi pārsniedz 71,14 eiro;
b) 0,71 euro dienā, ja personas iepriekšējā mēnesī gūtie ienākumi ir vienādi vai mazāki par 71,14 euro.
Ja persona pakalpojumu kalendārā gada laikā saņem atkārtoti, līdzdalības maksa jāmaksā sākot no pirmās uzturēšanās dienas.
Ja personas ienākumi pārsniedz 192,09 eiro mēnesī, persona sākot ar sesto uzturēšanās dienu maksā līdzdalības maksu 1% apmērā no iepriekšējā mēneša ienākumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus