Specializētā autotransporta pakalpojumi (Talsu novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir nodrošināt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kuras patstāvīgi nespēj izmantot sabiedrisko transportu, nokļūšanu nepieciešamajā vietā un veicināt šo personu pilnvērtīgāku funkcionēšanu un iekļaušanos sabiedrībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar funkcionāliem traucējumiem- trūcīgas un maznodrošinātas personas.  Bērns, kura ģimenei ir noteikts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pirmoreiz pieprasot autotransporta pakalpojumu, persona iesniedz:
-iesniegumu, kurā norāda brauciena mērķi, datumu, iespējamo pakalpojuma izmatošanas ilgumu un invaliditāti apliecinošu dokumenta kopiju,
-primārās veselības aprūpes ārsta izsniegtu izziņu (veidlapa 027/u, kurā tiek norādīta nepieciešamība personai izmantot specializēto autotransportu, veselības aprūpes pakalpojuma nepieciešamība, veselības aprūpes iestāde, kas jāapmeklē un apmeklējuma laiks).
*Atkārtota pakalpojuma pieprasījuma gadījumā, persona ar kustību traucējumiem var pieprasīt pakalpojumu telefoniski. Telefonisko pieprasījumu reģistrē sociālais dienests.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 26310126
2. solis / Apstrādes solis/ Pakalpojuma apmaksa
Trūcīgas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 480 kilometrus. Maznodrošinātas personas – kalendārā gada laikā ar kopējo nobraukto kilometru skaitu, kas nepārsniedz 400 kilometrus. Bērns, kura ģimenei ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statusam, nokļūšanai turp un atpakaļ līdz tuvākajai izglītības iestādei, kura var nodrošināt bērna veselības stāvoklim atbilstošu programmu.
Brauciena mērķi prioritārā kārtībā:
-vispārējās izglītības iestādes apmeklēšanai pašvaldības teritorijā – mācību gada laikā;
-veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai pašvaldības robežās;
-veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu saņemšanai ārpus pašvaldības robežām;
-citi gadījumi personas pamatvajadzību nodrošināšanai.

Talsu novada pašvaldības iedzīvotājiem
Pārvadājums: 1 kilometrs EUR 0.62
Pārvadājums ārpus darba laika: 1 kilometrs EUR 1.24
Pārvadājums personām ar invaliditāti un pensionāriem
(uzrādot apliecību): 1 kilometrs EUR 0.31
Citu pašvaldību iedzīvotājiem
Pārvadājums: 1 kilometrs EUR 1.24
Pārvadājums ārpus darba laika: 1 kilometrs EUR 2.48
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc pakalpojuma piešķiršanas persona tiek informēta par lēmumu personas izvēlētajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
Klienta pasta adrese
Klienta telefons