Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija pilngadīgām personām (pansionāts)
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām ir pakalpojums institūcijā pensijas vecuma personām un invalīdiem no 18.gadu vecuma, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un ja personai nepieciešamo pakalpojumu apjoms pārsniedz aprūpes mājās vai dienas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu un personai ir noteikts otrais, trešais vai ceturtais aprūpes līmenis.
Pieaugušo institucionālā aprūpe nodrošina personu ar mājokli, sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Labklājības pārvalde izvērtē personu iespējas samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem no pensijas, piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.

Likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāvēršas Labklājības pārvaldē  un jāiesniedz:
iesniegums;
jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi);
jāiesniedz iztikas līdzekļu deklarāciju normatīvajos aktos noteiktā kārtībā;
jāiesniedz ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību;
jāiesniedz psihiatra atzinumu par personas psihisko veselību un speciālo (psihiatrisko) kontrindikāciju neesību aprūpes mājās pakalpojumu saņemšanai, ja aprūpes mājas pakalpojumu vēlas saņemt persona ar garīga rakstura traucējumiem;
ja personai ir Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktie likumīgie apgādnieki, Labklājības pārvalde normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izvērtē likumīgo apgādnieku ienākumus un materiālo stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas Laklājības pārvaldes e-adrese
Klātiene Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Labklājības pārvalde
Adrese: Talsu šoseja 31 k-25, Jūrmala, LV-2016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 67767347
2. solis / Pakalpojuma saņemšana un apmaksa
Personas vai tās likumīgo apgādnieku pienākums ir samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem, slēdzot vienošanos ar pakalpojumu sniedzēju. Labklājības pārvalde izvērtē personu iespējas samaksāt par pieaugušo aprūpes institūcijā saņemto pakalpojumu, pamatojoties uz iztikas līdzekļu deklarāciju, ievērojot nosacījumus, ka persona sedz izdevumus par pieaugušo aprūpes institūcijā sniegtajiem pakalpojumiem no pensijas, piemaksas pie pensijas vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā. Likumīgo apgādnieku rīcībā esošie līdzekļi pēc personai sniegtā pakalpojuma samaksas nedrīkst būt mazāki par summu, kas rēķināta, valstī noteikto minimālo darba algu reizinot ar koeficientu 1.5 uz pirmo ģimenes locekli (vai uz personu, kas dzīvo viena), un reizinot ar koeficientu 1.0 - uz katru nākamo ģimenes locekli.
Pakalpojuma saņemšana klātienē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus