Materiālā atbalsta saņemšana aprūpei mājās (Talsu novada pašvalsība)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojumu piešķir personām pamatvajadzību (ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe) apmierināšanai viņu dzīvesvietā, kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt.
Pakalpojums paredz nodrošināt personai šādu palīdzību/atbalstu:
-palīdzību mājas darbu veikšanā (dzīvojamo telpu uzkopšana, kurināmā sanešana telpās un krāsns kurināšana, ēdiena, pārtikas, medikamentu iegāde un piegāde uz mājām);
-personiskās higiēnas nodrošināšanā;
-nokļūšanai pie ārsta, uz veikalu u.tml.;
-dokumentu noformēšanā, komunālo un citu maksājumu veikšanā;
-u.c.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Veci cilvēki, personas ar invaliditāti.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu materiālo atbalstu, personai vai viņas likumiskajam pārstāvim:
jāvēršas Talsu novada sociālajā dienestā, iesniedzot šādus dokumentus:
-iesniegumu (noteikta parauga veidlapa);
-primārās veselības aprūpes ārsta izraksta „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” (veidlapa Nr.027/u), kurā norādīta pakalpojuma nepieciešamība un kontrindikāciju neesība pakalpojuma saņemšanai (izraksta derīguma termiņš – 6 mēneši) kopiju.
-jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.
Materiālo atbalstu aprūpējamai personai piešķir par laikposmu, kurā aprūpējamai personai ir derīga iztikas līdzekļu deklarācija (6 mēneši). Ja personai turpmāk nepieciešama aprūpe, persona iesniedz deklarāciju atkārtoti no jauna.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2.solis/Apstrādes solis
Materiālā atbalsta apmēru nosaka atbilstoši personai nepieciešamajam aprūpes apjomam. Materiālā atbalsta apmērs ir no 15 līdz 60 eiro mēnesī.
Materiālais atbalsts aprūpes nodrošināšanai tiek piešķirts gadījumos, kad:
-personas aprūpi uzņēmies nodrošināt viņa ģimenes loceklis;
-personas aprūpe pārsniedz aprūpes mājās pakalpojuma apjomu;
-persona rakstiski izteikusi vēlmi, aprūpi mājās nodrošināt ar paša izvēlēta aprūpētāja palīdzību un klients ar sociālā darba speciālistu par to rakstiski vienojas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
Sociālā dienesta darbinieks informē personu par lēmumu personas izvēlētajā veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
Klienta pasta adrese
Klienta telefons