Ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām (Talsu novada Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus institūcijā ir pensijas vecuma personām un per-sonām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pār-sniedz aprūpei mājās (vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu), pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucēju-miem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stā-voklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamais pakalpojums pārsniedz aprūpi mājās) (vai dienas aprūpes centrā, grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noteikto apjomu), kā arī gadījumos, ja sociālais pakalpo-jums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pensijas vecuma personas un personas ar funkcionāliem traucējumiem, pilngadīgas personas ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem.
Termiņš:
Sociālais dienests viena mēneša laikā, pēc pieprasīto dokumentu saņemšanas, izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai un informē par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / 1.solis/ Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumus persona vai viņas likumis-kais pārstāvis pieprasa sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka attālinātajos klientu pieņemšanas punktos atbilstoši personas deklarētajai pamatdzīvesvietai.
Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, pakalpojumu sniedzējs veic tam noteiktās darbības un pieņem lēmumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / 2. solis/ Pakalpojuma apmaksa
Sociālais dienests var lemt par sociālā pakalpojuma nepieciešamību personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt pati un kura saskaņā ar Civillikums nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / 3. solis/ Pakalpojuma saņemšana
Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pieprasītājam  tiek sniegta atbilde.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Talsu novada sociālais dienests
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: