Pabalsts ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu vienu reizi četros gados piešķir ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai vai nomaiņai mājoklī, kurā persona (ģimene) dzīvo un ir deklarējusi savu dzīvesvietu.

Tiesības saņemt pabalstu ir Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā deklarētai:
1) ģimenei, kura audzina četrus vai vairāk bērnus;
2) daudzbērnu ģimenei, kurā vecāks viens audzina bērnus;
3) ģimenei, kura audzina bērnu ar invaliditāti;
4) ģimenei, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu;
5) ģimenei, kura audzina bērnu un vienam vai abiem vecākiem ir noteikta II invaliditātes grupa;
6) personai, kurai noteikta I invaliditātes grupa;
7) atsevišķi dzīvojošai personai, kurai noteikta II invaliditātes grupa;
8) nestrādājošai politiski represētai personai, kura sasniegusi valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu;
9) personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
10) atsevišķi dzīvojošai valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai noteikts trūcīgas personas statuss saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
11) valsts vecuma pensijas saņemšanai nepieciešamo vecumu sasniegušai personai, kurai nav likumīgo apgādnieku un kura saņem Sociālā dienesta biroja "Aprūpe mājās" sniegto aprūpes mājās pakalpojumu;
12) atsevišķi dzīvojošai 80 gadu vecumu sasniegušai personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un iesniedz:
1) iesniegumu (rakstāms brīvā formā, norādot vārdu, uzvārdu, personas kodu, pabalsta mērķi);
2) papildus dokumentus, atkarībā no piederības konkrētai grupai:
- izziņu no mācību iestādes, kas apliecina, ka ģimenē dzīvojošā pilngadīgā persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, ja pabalstu pieprasa ģimene, kura audzina četrus vai vairāk bērnus vai  daudzbērnu ģimene, kurā vecāks viens audzina bērnus;
- bāriņtiesas lēmuma kopiju par aizbildņa iecelšanu (uzrādot oriģinālu), ja pabalstu pieprasa ģimene, kura audzina aizbildnībā esošu bērnu;
- politiski represētās personas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pabalstu pieprasa nestrādājoša politiski represēta persona;
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), ja pabalstu pieprasa Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89671.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Sociālais dienests Ģenerāļa Baloža ielā
Sociālais dienests Krūmu ielā
Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests piešķirtā pabalsta summu pārskaita pakalpojumu sniedzējam, ar kuru noslēgts līgums par ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu.
Ja pabalsts tiek atteikts, pabalsta pieprasītājs par to tiek informēts rakstiski (ierakstītā vēstulē uz iesniegumā norādīto adresi), norādot pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus