Pabalsts daudzbērnu ģimenēm (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr. 10/2022 “Par pašvaldības pabalstu daudzbērnu ģimenēm Mārupes novadā” pašvaldība turpmāk atbalstīs daudzbērnu ģimeņu trešos un nākamos bērnus, kā arī divus reizē dzimušus vienas mātes bērnus, ja pirms viņu piedzimšanas ģimenē jau ir vismaz viens bērns, un trīs un vairāk reizē dzimušus vienas mātes bērnus, piešķirot divu veidu pabalstus:
1) 40 euro apmērā mēnesī bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītības programmu vispārējas izglītības iestādē;
2) 80 euro apmērā gadā bērnam kurš iegūst pamatizglītības programmu vispārējās izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniegums jāiesniedz Mārupes novada pašvaldības Sociālajā dienestā.
Daudzbērnu ģimene šo noteikumu izpratnē ir ģimene, kuru pilngadīgu locekļu  aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.
Pabalsts tiek izmaksāts tad, ja bērna vecāki/aizbildņi un Saistošo noteikumu izpratnē atbalstāmie bērni, deklarējuši dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
• Ja atbalstāmo bērnu ikdienas aprūpi īsteno viens no daudzbērnu ģimenes vecākiem/aizbildņiem, pieprasot pabalstu, šis apstāklis (šķirta laulība, viens no vecākiem miris vai atrodas ieslodzījumā u.c.) norādāms iesniegumā, pievienojot ziņu apliecinošus dokumentus, ja tās jau neatrodas pašvaldības rīcībā.
• Ja daudzbērnu ģimenes sastāvā ir aizbildnībā esoši un audžuģimenē ievietoti bērni, pabalsta pieprasītājs papildus iesniedz bāriņtiesas par aizbildnības nodibināšanu vai ievietošanu audžuģimenē kopiju.
• Ja vismaz viens daudzbērnu ģimenes bērns ir sasniedzis 18 gadu vecumu un iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, pabalsta pieprasītājs divas reizes gadā (līdz 1. oktobrim un līdz 1. februārim) iesniedz izglītības iestādes apliecinājumu par to, ka bērns mācās konkrētajā izglītības iestādē, ja pabalsta pieprasīšanai nepieciešamās ziņas neatrodas pašvaldības rīcībā. Ārvalstīs izsniegtam izglītības iestādes apliecinājumam ir pievienojams normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecināts tulkojums valsts valodā, izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā dokumentu var pieņemt un izskatīt bez tulkojuma valsts valodā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Sociālais dienests Piņķos
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas veidam.

Pabalstu sāk izmaksāt ar nākamo mēnesi no lēmuma par pabalsta piešķiršanu brīža šādā kārtībā:
• bērnam no 1,5 gadu vecuma līdz bērns uzsāk apgūt pamatizglītību vispārējās izglītības iestādē kā regulāru maksājumu reizi ceturksnī par iepriekšējiem pilniem trīs mēnešiem līdz 15. aprīlim, līdz 15. jūlijam, līdz 15. oktobrim, līdz 15. janvārim;
• bērnam, kurš iegūst pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē līdz brīdim, kad bērns beidzis iegūt pamata izglītību vispārējās izglītības iestādē, vienu reizi gadā. Nākamajā gadā pabalsta izmaksa tiek veikta laika posmā no 1. oktobra līdz 30. novembrim
Maksājumi: Skatīt maksājumus