Pašvaldības pabalsts bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Pašvaldības pabalsts bērniem un izglītojamajiem mācību procesa atbalstam, pabalsta apmērs ir 100 euro katram bērnam par katru kalendāra gadu un izglītojamajam par katru kalendāra gadu, kad izglītojamais apgūst izglītību.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam vai izglītojamajam, kura pamata dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas nepārtraukti ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja:
2.1. bērns ir vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem (turpmāk – bērns);
2.2. izglītojamais ir vecumā no pieciem līdz 24 gadiem, un ja tas iesnieguma iesniegšanas brīdī apgūst obligāto izglītību pirmsskolas vai pamatizglītības programmā, vidējo izglītību, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika studijās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā (koledža), akadēmiskā bakalaura studiju programmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, kuru īsteno pēc vidējās izglītības apguves, Izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētajā izglītības iestādē (turpmāk – apgūst izglītību).
Termiņš:
Lēmums par pabalsta piešķiršanu tiek pieņemts mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pabalstu izmaksā mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Tiesības saņemt pabalstu ir bērnam vai izglītojamajam, kura pamata dzīvesvieta vismaz 12 mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas nepārtraukti ir deklarēta Jūrmalas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja:

bērns ir vecumā no pusotra līdz pieciem gadiem;
izglītojamais ir vecumā no pieciem līdz 24 gadiem, un ja tas iesnieguma iesniegšanas brīdī apgūst obligāto izglītību pirmsskolas vai pamatizglītības programmā, vidējo izglītību, profesionālo vai augstāko izglītību pilna laika studijās pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā (koledža), akadēmiskā bakalaura studiju programmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā, kuru īsteno pēc vidējās izglītības apguves, Izglītības iestāžu reģistrā Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrētajā izglītības iestādē (par augstākās vai profesionālās izglītības apguvi jāiesniedz izziņa).
Pabalsta apmērs ir 100 euro katram bērnam par katru kalendāra gadu un izglītojamajam par katru kalendāra gadu, kad izglītojamais apgūst izglītību.
Lai saņemtu pabalstu, bērna vai izglītojamā likumiskais pārstāvis vai izglītojamais, kurš sasniedzis pilngadību, iesniedz:
kādā no Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centriem pašrocīgi parakstītu iesniegumu  pabalsta saņemšanai,
ar drošu elektronisku parakstu parakstītu iesniegumu nosūta:
uz Jūrmalas valstspilsētas administrācijas oficiālo e-pasta adresi pasts@jurmala.lv,
uz Centrālās administrācijas oficiālo elektronisko adresi;
iesniegumu var nosūtīt pa pastu Jūrmalas valstspilsētas administrācijai Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015.
Ja izglītojamais apgūst izglītību profesionālās vai augstākās izglītības iestādē, tad iesniegumam pievieno attiecīgās izglītības iestādes izdotu izziņu, kas  apliecina, ka izglītojamais apgūst izglītību un nav pārtraucis apgūt izglītību izglītības iestādē.
Pabalstu ir tiesības pieprasīt vienu reizi kalendārajā gadā no 1. janvāra līdz 31. decembrim.

Tālruņi informācijai 27761708, 27761712.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Labklājības pārvalde
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Labklājības pārvalde pabalstu izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas vienam no bērna vai izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem vai izglītojamajam, kurš sasniedzis pilngadību, pabalsta pieprasītāja iesniegumā norādītajā kredītiestādes norēķinu kontā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus