Sociālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Sociālās integrācijas valsts aģentūra sniedz sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sociālā rehabilitācija ir aktīvs un dinamisks process, kura laikā persona ar funkcionēšanas traucējumiem apgūst zināšanas un prasmes, lai sasniegtu maksimālu sociālu funkcionēšanu un paaugstinātu kapacitāti savas funkcionēšanas uzlabošanai un ierobežojošo barjeru mazināšanai. Sociālajā rehabilitācijā tiek likts uzsvars arī uz psihosociālo atbalstu, lai palīdzētu personām tikt pāri psiholoģiska rakstura barjerām, sniegt atbalstu un celt pašvērtējumu, motivēt aktīvi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-ietvaros
Sociālās rehabilitācijas klienta dokumentus Aģentūrā glabā 10 gadus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas ar funkcionēšanas traucējumiem (pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanas (subakūtā etapa) stacionārā vai dienas stacionārā) un prognozējamu invaliditāti darbspējīgā vecumā (no 15 g. līdz vecuma pensijas piešķiršanas vecumam) un pēc darbspējīgā vecuma, ja persona strādā; politiski represētas personas, nacionālās pretošanās kustības dalībnieki; Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībnieki un cietušās personas u.c.
Termiņš:
Sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ilgums var ilgt no 14 līdz 21 dienai. Sīkāku informāciju aicinām meklēt - https://www.siva.gov.lv/lv/socialo-pakalpojumu-koordinesana
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personas ar funkcionēšanas traucējumiem var saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu pēc valsts apmaksātas multiprofesionālas medicīniskās rehabilitācijas (subakūtā etapa) pabeigšanas stacionārā vai dienas stacionārā:
• ja slimības izraisītie funkcionēšanas traucējumi atbilstoši Starptautiskajai funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācijai ir aktivitāšu un dalības līmenī;
• ja ārstniecības iestāde izrakstā par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu ir rekomendējusi saņemt sociālo rehabilitāciju un norādījusi tās mērķi.
Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, divu mēnešu laikā pēc medicīniskās rehabilitācijas kursa pabeigšanas personai pašvaldības sociālajā dienestā jāiesniedz:
• iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
• aizpildīta funkcionēšanas spēju pašnovērtējuma anketa;
• izraksts (kopija) par medicīniskās rehabilitācijas pabeigšanu, kurā ir ierakstīta rekomendācija sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai un norādīts tās saņemšanas mērķis.
Pakalpojumu var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, ja:
• personas funkcionēšanas traucējumu smaguma pakāpe atbilstoši Bartela indeksam ir novērtēta no 1 līdz 6 punktiem;
• persona ar funkcionēšanas traucējumiem saņem pabalstu personai ar invaliditāti, kurai nepieciešama kopšana;
• personai ir ierobežota rīcībspēja, kuras dēļ viņai nepieciešama uzraudzība un aprūpe.
Ja sociālo rehabilitāciju var saņemt tikai pavadošās personas klātbūtnē, piesakoties pakalpojumam, personas dokumentiem jāpievieno pavadošās personas iesniegums vai cits dokuments, kas apliecina gatavību apmaksāt ar pavadošās personas uzturēšanos sociālās rehabilitācijas institūcijā saistītos izdevumus.
Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pārbauda, vai dokumenti ir iesniegti atbilstoši noteikumiem un veic personas pašaprūpes un mobilitātes spēju novērtējumu pēc Bartela indeksa, nosūta dokumentus SIVA.
SIVA izvērtē saņemtos dokumentus, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un nosūta lēmumu personai un sociālajam dienestam (informācijai).

Personas ar prognozējamu invaliditāti var saņemt 14 dienu ilgu sociālās rehabilitācijas kursu, ja Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) apstiprinātajā personas individuālajā rehabilitācijas plānā ir noteikta nepieciešamība saņemt sociālo rehabilitāciju.
Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, personai SIVA jāiesniedz:
• iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu;
• VDEĀVK apstiprinātā personas individuālā rehabilitācijas plāna un atzinuma par prognozējamas invaliditātes statusa piešķiršanu kopija.
SIVA izvērtē saņemtos dokumentus, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu un nosūta lēmumu personai.

Politiski represētas personas un Černobiļas AES avārijā cietušie var saņemt 21 dienas ilgu sociālās rehabilitācijas kursu.
Lai pieteiktos sociālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai, persona var vērsties gan tieši SIVA, gan pašvaldības sociālajā dienestā dzīvesvietā.
Uzrādot personu apliecinošu dokumentu un statusa apliecinošu apliecību, personai jāiesniedz:
• iesniegums par pakalpojuma piešķiršanu. Iesniegumam pievieno statusa apliecinošās apliecības kopiju;
• ģimenes (vispārējās prakses) ārsta izraksts no ambulatorā pacienta medicīniskās kartes par personas vispārējo veselības stāvokli, kurā norādīta informācija par saslimšanām, kuru dēļ jāvērš īpaša uzmanība pakalpojuma saņemšanai un atsevišķu rehabilitācijas tehnoloģiju lietošanai.
Sociālais dienests pēc dokumentu saņemšanas pārbauda tos un nosūta SIVA.
SIVA pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai personas uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai. Pakalpojums tiek piešķirts rindas kārtībā minētās grupas ietvaros.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā rehabilitācija
Adrese: Dubultu prospekts 71, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: +371 67767045
Fakss:
Cita kontaktinformācija: pasts@siva.gov.lv; 67769890
Darba laiki
Cits Iestādes e-adrese
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši personas veselības stāvoklim.
Maksājumi: Skatīt maksājumus