Atlīdzība par ārstēšanās un rehabilitācijas izdevumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību
Izvēlētā organizācija: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Īss apraksts:
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) kompensē papildu izdevumus, kas radušies nelaimes gadījuma darbā vai arodslimības dēļ. VSAA atlīdzina izdevumus par ārstēšanu un rehabilitāciju, kā arī citus izdevumus (piemēram, medikamentus, ceļa izdevumus), kas saistīti ar traumas vai arodslimības ārstēšanu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Atlīdzība jāpieprasa 6 mēnešu laikā no izdevumu apliecinošo maksājumu dokumentu izsniegšanas dienas. Ja šis termiņš nokavēts, izdevumus nekompensē.

Lai pieprasītu atlīdzību, jāaizpilda noteiktas formas iesniegums, pievienojot tam  maksājumu dokumentu (čeks vai kvīts) vai bankas konta izrakstu par veiktu maksājumu ar internetbankas starpniecību.

VSAA ir jāiesniedz maksājumu dokumenta oriģināls vai tā kopija. Iesniegumā jāapliecina, ka  maksājuma dokumenti  (čeki, kvītis) netiks  iesniegti Valsts ieņēmumu dienestam vai apdrošināšanas kompānijai (veselības apdrošinātājam).

Iesniegumu var iesniegt:
• elektroniski - izmantojot oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu (iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu);
• klātienē (pieprasot pakalpojumu, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai ID karte));
• pa pastu;
• ar ārvalstu kompetentās iestādes starpniecību.

Iesniegumu klātienē var iesniegt jebkurā VSAA klientu apkalpošanas centrā.

Iesniegumā jānorāda vēlamais lēmuma saņemšanas veids.

Pieprasot atlīdzību, jāiesniedz:
1. akts par darbā notikušo nelaimes gadījumu vai atzinums par arodslimību, kas izsniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par arodslimību izmeklēšanas un uzskaites kārtību.
Aktu par darbā notikušo nelaimes gadījumu, ja tas noticis darba vides faktoru iedarbības rezultātā, VSAA elektroniskā formātā saņem no Valsts darba inspekcijas (izņemot gadījumus, kad nelaimes gadījums noticis pildot dienesta pienākumus vai darbspēju zaudējums nelaimes gadījuma rezultātā ir uz laiku no vienas līdz trijām diennaktīm)
2. dokumenti izdevumu par veselības aprūpes pakalpojumiem (tajā skaitā ārstēšanos medicīniskās rehabilitācijas iestādē), ārstniecības līdzekļu un pacienta maksājumu atlīdzināšanai:
• pilnīgi aizpildīta medicīniskā dokumentācija („Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes” un/vai „Izraksts – epikrīze”), kurā ir informācija par klientam sniegtajiem pakalpojumiem un to nepieciešamību;
• maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus (čeki, kvītis u.c.), kuros norādīts pilns pakalpojumu un ārstniecības līdzekļu, t.sk., medikamentu nosaukums;
• ārstējošā ārsta nosūtījums medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai.

Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu izdevumu atlīdzināšanai:
• izglītības dokumenti, kas apliecina profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanu;
• maksājuma dokumenti, kas apliecina attiecīgos izdevumus.

Ceļa izdevumu, kas saistīti ar ārstniecības iestādes apmeklējumu, atlīdzināšanai:
• medicīniskās dokumentācijas veidlapa „Izraksts no stacionāra pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes”, kurā norādīti ārstniecības iestādes apmeklējumu datumi un sniegtie veselības aprūpes pakalpojumi (pavadoņa ceļa izdevumu atlīdzināšanai jābūt ārstējošā ārsta norādei par pavadoņa nepieciešamību);
• ceļa izdevumus apliecinoši attaisnojuma dokumenti (sabiedriskā transporta biļetes, degvielas uzpildes stacijas kases čeki vai kvītis).

Tehnisko palīglīdzekļu iegādes (nav iegādāti par valsts budžeta līdzekļiem) un remonta izdevumu atlīdzināšanai:
• ārstējošā ārsta vai ergoterapeita atzinums par attiecīgā tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VSAA e-adrese
Klātiene
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Pasts
Aizkraukles klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes klientu apkalpošanas centrs
Balvu klientu apkalpošanas centrs
Bauskas klientu apkalpošanas centrs
Cēsu klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...