Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar biedrībām/nodibinājumiem un augstākās izglītības iestādēm (universitātēm, akadēmijām, augstskolām, koledžām, kurām ir augstākās izglītības iestādes statuss) organizē pasākumu “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” (turpmāk – Pasākums) ar mērķi nodrošināt biedrību un nodibinājumu statūtos minētās funkcijas un augstākās izglītības iestāžu akadēmiskās, pētnieciskās vai administratīvās funkcijas, veicinot bezdarbnieku aktivitātes sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu.

Pasākumā var piedalīties:
• NVA reģistrējušies bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot); bezdarbnieki ar invaliditāti bez vecuma ierobežojuma (iesaista darba iemaņu attīstībai biedrībās/nodibinājumos);
• NVA reģistrējušies bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas uzņemti augstākās izglītības iestādes klātienes studiju programmā (iesaista darba iemaņu attīstībai augstākās izglītības iestādēs).
Galvenie Pasākuma nosacījumi:
• dalībnieku iesaistes ilgums ir seši vai 12 mēneši (ja Pasākumā iesaista bezdarbnieku ar invaliditāti), noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību (tas nav darba līgums, netiek dibinātas darba tiesiskās attiecības) Pasākumā.
• nodarbināt Pasākuma dalībnieku sabiedrības labā bez nolūka gūt peļņu, nodrošinot, ka Pasākums vērsts uz īstenotāja funkciju sasniegšanu un bezdarbnieku aktivitātes veicināšanu sabiedrības labā;
• nodarbināt Pasākuma dalībnieku piecas dienas nedēļā ne mazāk kā četras stundas dienā un ne vairāk kā astoņas stundas dienā, sastādot nedēļas laika grafiku;
• katru mēnesi līdz 25.datumam izmaksāt Pasākuma dalībniekam stipendiju par iepriekšējo mēnesi. Stipendijas apmērs ir 15 euro dienā un to izmaksā atbilstoši nostrādātajām dienām mēnesī.
NVA nodrošina šādu finanšu atbalstu Pasākuma īstenošanai:
• Nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši augstākās izglītības iestādes/biedrības/ nodibinājuma iesniegtajām atskaitēm;
• Sedz izdevumus par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jaunieši bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri ir reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Sadarbības procesa apraksts:
1. Augstākās izglītības iestāde vai biedrība/nodibinājums ir iesniedzis NVA filiālē pieteikumu Pasākuma organizēšanai;
2. Pasākums tiks īstenots augstākās izglītības iestādē un, ja pieteikums tiek atbalstīts, augstākās izglītības iestādei ne vēlāk kā 10 dienas pirms Līguma slēgšanas NVA filiālē ir jāiesniedz studentu saraksts. Studentus sarakstā iekļauj saskaņā ar augstākās izglītības iestādes apstiprināto kārtību vai, ja tāda nav izstrādāta, rindas kārtībā. Ja pasākums tiks īstenots biedrībā/nodibinājumā un, ja pieteikums tiek atbalstīts, tad NVA filiāle organizē bezdarbnieku atlasi kopā ar biedrību/nodibinājumu;
3. NVA noslēdz līgumu ar augstākās izglītības iestādi vai biedrību/nodibinājumu par Pasākuma īstenošanu;
4. Katru mēnesi līdz 10.datumam augstākās izglītības iestāde/biedrība/nodibinājums iesniedz NVA atskaiti ar informāciju par Pasākumā iesaistīto bezdarbnieku un darba vadītāju iesaistes laiku un aprēķināto stipendiju/dotāciju un rēķinu par iepriekšējo mēnesi;
5. Pēc Pasākuma īstenošanas bezdarbnieka pieprasījuma gadījumā augstākās izglītības iestāde vai biedrība/nodibinājums sagatavo rakstisku apliecinājumu par bezdarbnieka dalību Pasākumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Augstākās izglītības iestādes vai biedrības/nodibinājuma ieguvumi:
1. Augstākās izglītības iestāde pati nosaka saraksta kārtību vai rindu bezdarbnieku-studentu iesaistei Pasākumā. Biedrības pārstāvis piedalās bezdarbnieku atlasē un iesaistei Pasākumā izvēlas savām prasībām atbilstošus pretendentus;
2. Ir darbinieks konkrētā profesijā;
3. NVA sedz izmaksas, kas saistītas ar stipendijas izmaksu, nelaimes gadījumu apdrošināšanu, surdotulka, ergoterapeita, asistenta pakalpojumu nodrošināšanu, obligātās veselības pārbaudes izmaksām un individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, lai mazinātu Covid – 19 inficēšanās risku.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206