Atbalsts profesionālās kompetences novērtēšanai
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis:
• sniegt iespēju bezdarbniekam apliecināt dzīves laikā iegūto profesionālo kompetenci un, nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, iegūt valsts atzītu profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu;
• paaugstināt bezdarbnieku konkurētspēju un veicināt integrāciju darba tirgū.

Pasākuma ietvaros bezdarbniekam ir iespēja saņemt finanšu atlīdzību par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu.

Profesionālās kompetences novērtēšana notiek, balstoties uz attiecīgā profesijas standarta noteikto prasību pārbaudi profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

Bezdarbnieka profesionālo kompetenci novērtē akreditētas izglītības iestādes, vai akreditēti eksaminācijas centri.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-profesionalas-kompetences-novertesanai
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks
Maksimālais termiņš (darba dienās):
35
Termiņš:
Bezdarbnieks 10 darba dienu laikā pēc kvalifikāciju apliecinoša dokumenta iegūšanas iesniedz Aģentūras filiālē iesniegumu. 5 darba dienu laikā Aģentūras filiāle pieņem lēmumu par finanšu atlīdzības piešķiršanu/nepiešķiršanu un viena mēneša laikā atlīdzina izdevumus.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Sadarbības procesa apraksts
• Bezdarbnieks veic profesionālās kompetences novērtēšanu un nokārto kvalifikācijas eksāmenu.
• Veic maksājumu par saņemto pakalpojumu, atbilstoši 10.09.2013. MK noteikumos Nr. 791 noteiktajam cenrādim.
• 10 darba dienu laikā iesniedz Aģentūras filiālē iesniegumu ar izdevumu pamatojošiem dokumentiem.
• Aģentūra izskata iesniegtos dokumentu un pieņem lēmumu
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206