Pasākumi noteiktām personu grupām (subsidētās darbavietas bezdarbniekiem)
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Nodarbinātības valsts aģentūra (turpmāk – NVA) sadarbībā ar fiziskām un juridiskām personām organizē subsidēto darba vietu izveidi, kurās ievērojot vienlīdzīgu tiesību principu, tiek iesaistīti mērķa grupas bezdarbnieki.

Aktīvā nodarbinātības pasākuma „Pasākumi noteiktām personu grupām” (turpmāk – Pasākums) mērķis ir bezdarbnieku nodarbināšana subsidētajās vai valsts līdzfinansētajās darba vietās, lai palīdzētu bezdarbniekiem izprast darba tirgus prasības, veicinātu bezdarbnieku iekļaušanos sabiedrībā un iekārtošanos pastāvīgā darbā.

NVA darba devējam nodrošina:
• Dotāciju bezdarbnieka darba algai;
• Dotāciju darba vadītāja atlīdzībai;
• Dotāciju VSAOI no bezdarbnieka darba algas dotācijas daļas;
• Vienreizēju dotāciju iekārtu un aprīkojuma iegādei, lai pielāgotu darba vietas bezdarbniekiem ar invaliditāti;.
• Izdevumu segšana par individuālo aizsardzības līdzekļu iegādi, lai mazinātu Covid - 19 inficēšanās risku.

NVA bezdarbniekam nodrošina:
• Vienreizēju dotāciju obligātās veselības pārbaudēs izmaksām.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-pasakumi-noteiktam-personu-grupam-bezdarbniekiem un https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-atbalsts-bezdarbnieka-nodarbinasanai
Saņēmēji:
Jebkura persona
NVA reģistrēti bezdarbnieki: persona ar invaliditāti; persona, kura bijusi bez darba vismaz 12 mēnešus;
persona, kura ir vecāka par 55 gadiem; persona, kura ieguvusi bēgļa vai alternatīvās personas statusu; persona, kurai līdz tāda vecuma sasniegšanai, kas dod tiesības saņemt vecuma pensiju, atlikuši ne vairāk kā divi gadi; persona vecumā līdz 29 gadiem (ieskaitot), kura ir absolvējusi speciālo izglītības programmu..
Darba devēji: komersanti (izņemot izglītības iestādes, kuru pamatuzdevums ir izglītības programmu īstenošana);
pašnodarbinātas personas;
biedrības (izņemot politiskās partijas) vai nodibinājumi;
kooperatīvās sabiedrības.
Termiņš:
NVA 1 darba dienas laikā pēc klienta pieteikuma, veic  bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,  par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
NVA filiāle rakstveidā informē darba devēju par pieņemto lēmumu un, pozitīvas atbildes gadījumā, aicina mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas, slēgt līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Bezdarbnieks izsaka vēlmi dalībai Pasākumā klātienē NVA filiālē vai NVA CV un vakanču portālā.

Darba devējs aizpilda pieteikumu un iesniedz to klātienē NVA filiālē vai nosūta elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu filiālei, kuras administratīvajā teritorijā plānota subsidētās darba vietas izveide. Pieteikuma veidlapa un informācija par Pasākumu pieejama NVA mājas lapā.
https://www.nva.gov.lv/lv/subsidetas-darba-vietas-atbalsts-bezdarbnieka-nodarbinasanai
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
NVA izvērtē darba devēja iesniegto pieteikumu un pieņem lēmumu atbalstīt vai noraidīt subsidētās darba vietas izveidi. Ja darba devējam tiek atbalstīta subsidētās darba vietas izveide, darba devējs viena mēneša laikā no komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas slēdz līgumu par subsidēto darba vietu izveidi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā CV un Vakanču portāls
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206