Profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības ieguve
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Saistībā pasākumiem COVID-19 izplatības ierobežošanai, par pakalpojuma saņemšanas iespējām lūdzu sazināties ar NVA telefoniski vai e-pastā.

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) dod iespēju Bezdarbniekiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības ieguvi bezdarbniekiem organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stiendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību īstenošanas vieta atrodas tālāk par 15 km no bezdarbnieka deklarētās dzīves vietas, bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.
Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķirānas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties mūsu mājas lapā https://www.nva.gov.lv/lv/kvalifikacijas-ieguve
Saņēmēji:
Fiziska persona
Aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks:
1. bez profesionālās kvalifikācijas
2. kura profesionālā kvalifikācija vai pieredze nav pieprasīta darba tirgū
3. kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst profesijai noteiktajām prasībām
4. kurš zaudējis profesionālās prasmes
Termiņš:
1 darba dienas laikā pēc pieteikuma,veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Sadarbības procesa apraksts
Bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu; NVA reģistrē pieteikumu un aicina saņemt Kuponu; Bezdarbnieks izvēlas izglītības iestādi, ar kuru NVA ir noslēgusi līgumu par apmācību, un 10 darba dienu laikā iesniedz tai Kuponu un aizpildītu atgriež NVA; Pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar NVA par dalību Profesionālās programmas apguvē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Balvu (Gulbenes) filiāle
Jūrmalas (Tukuma) filiāle
NVA Alūksnes filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
Parādīt visus...
Telefons 80200206