Profesionālās tālākizglītības vai profesionālās pilnveides izglītības ieguve
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001

Nodarbinātības valsts Aģentūra (turpmāk – Aģentūra) dod iespēju Bezdarbniekiem saņemt apmācību kuponu un iesaistīties:

1. profesionālās tālākizglītības programmu apguvē, kas dod iespēju iegūt profesionālo kvalifikāciju. Pēc attiecīgās programmas apguves bezdarbnieks kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu. Bezdarbniekam, kurš nokārtojis profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, izsniedz profesionālās kvalifikācijas apliecību;

2. profesionālās pilnveides izglītības programmu apguvē, kas dod iespēju pilnveidot savu profesionālo meistarību un apgūt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošas sistematizētas profesionālās zināšanas un prasmes. Bezdarbniekam, kurš apguvis pilnveides programmu, izsniedz profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības ieguvi bezdarbniekiem organizē un finansē Aģentūra. Bezdarbniekam apmācību laikā tiek nodrošināta stipendija 5.00 euro apmērā par katru mācību dienu. Ja apmācību vieta atrodas vismaz 15 km attālumā no deklarētās dzīvesvietas (izņemot Rīgu, izņēmums attiecībā uz Rīgu netiek piemērots, ja deklarētā dzīvesvieta atrodas ārpus Rīgas), bezdarbnieks Aģentūras filiālē var pieteikties mobilitātes pabalsta saņemšanai.
Macību programmu izmaksas, bezdarbnieku stipendijas un mobilitātes pabalsta piešķirānas un izmaksas kārtība ir noteikta Ministru kabineta noteikumos Nr.75 “Noteikumi par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem”.

Ar sīkāku pasākuma aprakstu, nepieciešamo dokumentāciju var iepazīsties mūsu mājas lapā https://www.nva.gov.lv/lv/kvalifikacijas-ieguve
Saņēmēji:
Fiziska persona
Aģentūrā reģistrēts bezdarbnieks:
1. bez profesionālās kvalifikācijas
2. kura profesionālā kvalifikācija vai pieredze nav pieprasīta darba tirgū
3. kura iepriekš iegūtā profesionālā kvalifikācija neatbilst profesijai noteiktajām prasībām
4. kurš zaudējis profesionālās prasmes
Termiņš:
1 darba dienas laikā pēc pieteikuma,veic bezdarba situācijas izvērtēšanu un pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu,par klienta uzņemšanu rindā pakalpojuma saņemšanai vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Sadarbības procesa apraksts
Bezdarbnieks izvēlas izglītības programmu; NVA reģistrē pieteikumu un aicina saņemt Kuponu; Bezdarbnieks 10 darba dienu laikā patstāvīgi vai no NVA piedāvātā saraksta piesakās dalībai izvēlētajā mācību grupā; Pirms apmācību uzsākšanas slēdz līgumu ar NVA par dalību Profesionālās programmas apguvē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Bebru pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Iršu pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...