Atbalsts darba attiecību uzsākšanai personām ar invaliditāti. Atbalsts darba devējiem, kuri uzsāk nodarbināt personas ar invaliditāti.
Izvēlētā organizācija: Nodarbinātības valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pasākuma mērķis: veicināt bezdarba riskam pakļautās nodarbinātas personas ar invaliditāti iekļaušanos darba tirgū, iekārtošanos pastāvīgā darbā un ilgtspējīgu nodarbinātību, nodrošinot vienlīdzīgas darba vides izveidi visiem darbiniekiem.

Atbalsts pastāvīga darba uzsākšanai NVA reģistrētām personām ar invaliditāti:
• Surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti);
• Atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem);
• Ergoterapeita konsultācija darba vietas novērtēšanai.

Atbalsts darba devējam uzsākot nodarbināt NVA reģistrētu personu ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku:
• Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai līdz 1000 euro atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;
• Dotāciju darba vadītājam 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas līdz diviem mēnešiem vai līdz sešiem mēnešiem, ja nodarbinātā invaliditātes veids ir garīga rakstura traucējumi.

Detalizēta informācija pieejama tīmekļvietnē:
Personām ar invaliditāti:
https://www.nva.gov.lv/lv/atbalsts-darba-attiecibu-uzsaksanai

Darba devējiem:
https://www.nva.gov.lv/lv/nva-klientu-ar-invaliditati-nodarbinatiba-uz-nenoteiktu-laiku
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Atbalsta saņēmēji:
NVA reģistrētas personas ar invaliditāti, kuras uzsāk darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku.

Darba devēji, kuri uzsāk nodarbināt NVA reģistrētas personas ar invaliditāti uz nenoteiktu laiku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
60
Termiņš:
Pasākuma ilgums: var pieteikties viena mēneša laikā no darba tiesisko attiecību uzsākšanas dienas. Uz pieteikšanās brīdi jābūt noslēgtam darba līgumam uz nenoteiktu laiku.
Pakalpojums tiks sniegts viena mēneša laikā no apstiprinoša lēmuma pieņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc darba tiesisko attiecību uzsākšanas, nodarbinātajam ar invaliditāti aizpildīt iesniegumu vai darba devējam pieteikuma formu un iesniegt to tuvākajā NVA filiālē vai nosūtīt elektroniski uz NVA filiāles e-pastu, ja iesniegums ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
NVA Balvu (Alūksnes, Gulbenes) filiāle
NVA Bauskas filiāle
NVA Cēsu filiāle
NVA Daugavpils filiāle
NVA Jelgavas (Dobeles) filiāle
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Telefons 80200206
2. solis / Apstrādes
NVA filiāle izskata nodarbinātā ar invaliditāti iesniegumu vai darba devēja pieteikumu un par pieņemto lēmumu informē nodarbināto ar invaliditāti vai darba devēju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Nodarbinātajam ar invaliditāti tiek nodrošināts:
Surdotulka pakalpojums (personām ar dzirdes invaliditāti);
Atbalsta personas pakalpojums (personām ar garīga rakstura traucējumiem);
Ergoterapeita konsultācija darba vietas novērtēšanai.
Darba devējam tiek nodrošināta:
Vienreizēja dotācija darba vietas pielāgošanai līdz 1000 EUR, atbilstoši ergoterapeita sniegtajam atzinumam;
Ikmēneša dotāciju darba vadītājam, kas strādā ar darbā pieņemtajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti 10 euro apmērā par katru darba vadīšanas dienu atbilstoši bezdarbnieka nostrādātajām dienām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus