Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu pirmreizēja reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Ārstniecības persona un ārstniecības atbalsta persona ir tiesīga strādāt profesijā, ja tā ir reģistrēta Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā reģistrē:
• ārstniecības personas: ārstus, zobārstus, māsas (medicīnas māsas), vecmātes, ārsta palīgus (feldšerus), zobārsta asistentus, māsu palīgus, kosmētiķus, radiologa asistentus, biomedicīnas laborantus, masierus zobu higiēnistus, fizioterapeitus, audiologopēdus, ergoterapeitus, tehniskos ortopēdus, optometristus, fizioterapeita asistentus, ergoterapeita asistentus, uztura speciālistus, zobu tehniķus podologus, radiogrāferus, mākslas terapeitus, militāros paramediķus, skaistumkopšanas speciālistus (kosmetoloģijā), kuri absolvējuši akreditētas izglītības programmas Latvijā un ieguvuši diplomu attiecīgajā profesijā;
- ārstniecības personas, kuras profesionālo kvalifikāciju ārsta reglamentētās profesijas specialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, zobārsta profesijas apakšspecialitātēs, vispārējās aprūpes māsas, zobārsta vai vecmātes profesijās ir ieguvušas ārvalstīs un kurām saskaņā ar likumu "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" ir noteikts adaptācijas periods.

• ārstniecības atbalsta personas: laboratorijas speciālistus, logopēdijas speciālistus (skolotājs logopēds, logopēds),   biofizikas tehniķus, bionikas un protezēšanas inženierus, medicīnas fiziķus, medicīnas iekārtu inženierus, protēžu meistarus, ģenētiķus, profesionālos veselības aprūpes kapelānus, solārija darbiniekus, veselības aprūpes statistiķus, medicīnas statistiķus,  ārstniecības iestādes klientu un pacientu reģistratorus, reitterapeita asistentus.

Pirmreizējās reģistrācijas termiņš reģistrā ir pieci gadi no dienas, kad ārstniecības personai vai ārstniecības atbalsta personai paziņots lēmums par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju.
Ārstniecības personām, kurām ir noteikts adaptācijas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
1. fiziska persona, kura ieguvusi izglītību un profesionālo kvalifikāciju reglamentētajā profesijā veselības aprūpes jomā;
2. fiziska persona, kura ir tieši iesaistīta veselības aprūpes procesa nodrošināšanā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Veselības inspekcija lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu pieņem viena mēnešu laikā no visu dokumentu iesniegšanas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Veselības inspekcijai jāiesniedz:
1.1.ārstniecības personas reģistrācijai:
• iesniegums/veidlapu „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte”;
• medicīniskās izglītības dokumenta kopiju, kas apliecina profesionālās kvalifikācijas veselības aprūpes jomā iegūšanu Latvijā akreditētā programmā (ja medicīnas izglītības dokuments iegūts ārvalstīs, tam jābūt atzītam Latvijā. Lasīt vairāk: ārvalstīs iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšana ārstniecības personām https://www.vi.gov.lv/lv/pakalpojumi/arvalstis-iegutas-profesionalas-kvalifikacijas-atzisana-arstniecibas-personam; https://latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p136/ProcesaApraksts;
• personām, kas medicīniskās izglītības diplomu ir ieguvušas vairāk kā pirms pieciem gadiem, papildus jāiesniedz dokuments par sekmīgi nokārtotu profesionālās atbilstības pārbaudi. Informāciju par izglītības iestādēm lasīt vairāk: https://www.vi.gov.lv/lv/arstniecibas-un-atbalsta-personu-registracija
• personām, kas medicīnisko izglītību ieguvušas savā mītnes zemē-ārvalstīs un plāno iesaistīties veselības aprūpes procesa nodrošināšanā Latvijā, papildus jāiesniedz arī valsts valodas prasmi apliecinošs dokuments.
• personām, kas pēc diploma iegūšanas Latvijā ir strādājušas profesijā vai kādā no profesijas pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm vai papildspecialitātēm ārpus Latvijas kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm vai Šveices Konfederācijā ne mazāk kā trīs gadus pēdējo piecu gadu laikā, jāiesniedz iesniegumu ar attiecīgu lūgumu un tam klāt jāpievieno ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte un jāpievieno šādus dokumentus:
     - darba devēja izziņu vai citu dokumentu par veikto profesionālo darbību, kurā norādīta profesija, amats un laikposms, kurā profesionālā darbība veikta;
    - izziņu par tiesībām veikt profesionālo darbību (piemēram, Certificate of Good Standing), ko izsniegusi tās valsts kompetentā institūcija, kurā ārstniecības persona veikusi profesionālo darbību.
1.2. ārstniecības atbalsta personas reģistrācijai:
iesniegums/veidlapu „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte” un profesionālās pilnveides izglītības apliecību par licencētas profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi pacientu datu aizsardzības jautājumos vismaz astoņu stundu apjomā (kopiju). Informāciju par kursiem (bezmaksas kursi) lasīt vairāk:  https://www.mitto.me/mclaipa-macibu-programma/registracija

Vēršoties klātienē ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām jāuzrāda derīgs personu apliecinošs dokuments un jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Veselības inspekcija mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par ārstniecības personas vai ārstniecības atbalsta personas reģistrāciju vai par atteikumu reģistrēt ārstniecības personu vai ārstniecības atbalsta personu un informē iesniedzēju:

1) elektroniski, uz iesniegumā/veidlapā „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte” norādīto elektroniskā pasta adresi;
2) pa pastu uz iesniegumā/veidlapā „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra uzskaites karte” norādīto adresi;
3) klātienē - Veselības inspekcijā, norādītājā darba laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Veselības inspekcijas e-adrese
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: