Dokumentu izsniegšana Latvijas iedzīvotājiem viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Farmaceitu biedrība
Īss apraksts:
Latvijas iedzīvotājiem, kuriem ir tiesības strādāt farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā un  kuri vēlas  strādāt farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā ārvalstīs, var būt nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana  ārvalstī, kurā persona vēlas strādāt. Uzņemošās valsts kompetentā institūcija var pieprasīt personai Latvijas Farmaceitu biedrības (turpmāk – LFB) izsniegtu izziņu, kurā ir apliecināts:

• personas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
• personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā farmaceita vai farmaceita  asistenta profesijā;
• ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu dēļ (labas reputācijas izziņa).

Latvijas Farmaceitu biedrība, saskaņā ar  Ministru kabineta 12.09.2023. noteikumiem Nr. 520 "Latvijā iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs  nepieciešamo dokumentu izsniegšanas kārtība" izsniedz  Latvijas Republikas  iedzīvotājiem nepieciešamos  dokumentus (izziņas)  viņu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs farmaceita vai farmaceita asistenta profesijā.  Izziņu sagatavošana ir maksas pakalpojums. Maksas apmērs ir atkarīgs no iekļautas informācijas satura (kopējā maksa ir summa par visām atsevišķām informācijas sadaļām):

-  15,46 EUR, ja dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas tiesībām darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, pamatojoties uz atbilstošu profesionālo kvalifikāciju;
-  37,59 EUR, ja dokumentā ir jāiekļauj informācija par personas profesionālo pieredzi Latvijas Republikā reglamentētā profesijā ;
- 30,21 EUR, ja dokumentā ir jāiekļauj  informācija, ka personai nav atņemtas vai ierobežotas tiesības darboties Latvijas Republikā reglamentētā profesijā profesionālu pārkāpumu vai noziedzīgu nodarījumu...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Farmaceiti un farmaceita asistenti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Personas iesnieguma un tam pievienoto dokumentu izskatīšanas un attiecīgā dokumenta izsniegšanas termiņš ir 15 dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Lai saņemtu profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs nepieciešamo izziņu, persona iesniedz Latvijas Farmaceitu biedrībā:
• aizpildīta pieteikuma forma (iesniegums);
• pases vai ID kopija (uzrādot oriģinālu), ja nav iesniegts farmaceitu un farmaceita asistentu reģistram;
• farmaceita/farmaceita asistenta diploma kopija (uzrādot oriģinālu), ja nav iesniegts farmaceitu un farmaceita asistentu reģistram;
• vārda, uzvārda maiņas apliecinājuma kopija, ja diploms izsniegts pirms vārda, uzvārda maiņas.
• izziņa par ne(sodāmību). Izziņu jāpieprasa: https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/tiesibu-aizsardziba/izzina-par-nesodamibu
• dokumentu, kas apliecina samaksas veikšanu.

Samaksu var veikt bankā ar pārskaitījumu:

Latvijas Farmaceitu biedrība

Reģ. Nr. 40008007686

Pils ielā 21, Rīga, LV-1050

AS Swedbank
Kods: HABALV22
Konts: LV69 HABA 0001 40J0 4562 8
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Izziņas tiek sagatavotas 15 dienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Latvijas Farmaceitu biedrība izziņas izsniedz latviešu vai angļu valodā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli
3. solis / Izziņu saņemšana
Sagatavotās izziņas ir saņemamas personīgi LFB birojā, apmeklētāju pieņemšanas laikā.
Sagatavotās izziņas var tikt nosūtītas personai pa pastu ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Pasts Pasts
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli