Galvojumu izsniegšana un uzraudzība
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Valsts kase ir iesaistīta valsts galvojumu izsniegšanas procesā, nodrošinot iesniegto projektu riska izvērtējumu, riska uzcenojumu noteikšanu, sniedzot priekšlikumus aizdevumu līgumu projektiem, kā arī organizējot valsts galvojumu sniegšanas procesu. Pēc valsts galvojumu izsniegšanas Valsts kase uzskaita valsts galvojumu rezultātā radušās saistības, kā arī regulāri publicē informāciju par kopējo galvoto parādu.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Kredītiestāde (finanšu institūcija), kura saņem valsts galvojumu par šādu pretendentu saistībām:
•Kapitālsabiedrība, kurā valsts daļa pamatkapitālā pārsniedz 50 % un kura atbilstoši institucionālo sektoru klasifikācijai ietverta nefinanšu komersantu sektorā
•Komercdarbības atbalsta programmas īstenotājs
Termiņš:
Valsts kase izvērtē galvojuma pretendenta iesniegtos dokumentus 25 darba dienu laikā pēc to saņemšanas, un sadarbībā ar nozares ministriju vai citu centrālo valsts iestādi sagatavo Ministru kabineta rīkojuma projektu par galvojuma sniegšanu vai atteikumu sniegt galvojumu
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Galvojuma pretendenta pieteikšanās galvojuma iekļaušanai gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
Galvojuma pretendents vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta un gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta izstrādes un iesniegšanas termiņā (kas noteikts normatīvajos aktos) iesniedz nozares ministrijā vai citā centrālajā valsts iestādē šādus dokumentus:
1.1. pieteikumu galvojuma saņemšanai;
1.2. biznesa plānu līdz plānotā galvojuma darbības beigām.
1.3. informāciju par plānotā galvojuma nodrošinājumu;
1.4. zvērināta revidenta vai revidenta pārbaudītus gada pārskatus;
1.5. informāciju par kopējo saņemto un plānoto valsts atbalstu attiecīgā projekta īstenošanai un par projektu atbildīgās nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes informāciju par pieļaujamo valsts atbalsta apmēru;
1.6. atbildīgās nozares ministrijas vai citas centrālās valsts iestādes apliecinājumu, ja galvojums ir paredzēts vispārējas tautsaimnieciskas nozīmes pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
1.7. kredītiestādes izsniegtu galvojuma pretendenta reitinga novērtējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valsts kase e-adrese
Cits https://www.kase.gov.lv/pakalpojumi/aizdevumi-un-galvojumi
2. solis / Pieteikšanās valsts galvojuma saņemšanai
Pēc tam kad noslēdzies konkurss vai aptauja par kredītiestādes izvēli un paziņoti rezultāti, galvojuma pretendents līdz saimnieciskā gada 1.septembrim iesniedz Valsts kasē:
2.1. kredīta līguma projektu ar kredītiestādi;
2.2. aktualizētus 1.solī  1.2., 1.3., 1.4. un 1.5.punktā minētos dokumentus;
2.3. zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības izsniegts atzinums par 1.solī 1.2.punktā minēto biznesa plānu;
2.4. līgumus, kas nepieciešami projekta īstenošanai atbilstoši biznesa plānam;
2.5. operatīvo finanšu pārskatu par laikposmu no pēdējā noslēgtā pārskata gada līdz pēdējam noslēgtajam mēnesim;
2.6. zvērināta revidenta vai revidenta pārbaudītu gada pārskatu par iepriekšējo kalendāra gadu;
2.7. informāciju par galvojuma nodrošinājumu;
2.8. informāciju par visiem galvojuma pretendenta nekustamajiem īpašumiem un tam piederošajām kustamām ķermeniskām vai bezķermeniskām lietām, finanšu līdzekļiem, finanšu instrumentiem vai kredītprasībām, kā arī to apgrūtinājumiem, tai skaitā arī apgrūtinājumiem uz kapitālsabiedrības kapitāla daļām un akcijām;
2.9. kredītiestādes izsniegtu galvojuma pretendenta reitinga novērtējumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus