Valsts aizdevumu vadība
Izvēlētā organizācija: Valsts kase
Īss apraksts:
Valsts kase saskaņā ar Finanšu ministrijas pilnvarojumu nodrošina valsts aizdevumu izsniegšanu, apkalpošanu, uzraudzību.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pašvaldība, kapitālsabiedrība, kurā valsts vai pašvaldības daļa pamatkapitālā atsevišķi vai kopsummā pārsniedz 50%, vairāku pašvaldību veidota kapitālsabiedrība, kurā pašvaldību daļa pamatkapitālā kopsummā pārsniedz 65%, zinātniskais institūts un augstskola, kam ir noteikts atvasinātas publiskas personas statuss, ostas pārvalde.
Termiņš:
Valsts speciālā budžeta izpildītājam, pašvaldības kapitālsabiedrībai – 5 darba dienas pēc normatīvajos aktos noteikto dokumentu saņemšanas

Valsts kapitālsabiedrībai, ostas pārvaldei, zinātniskajam institūtam un augstskolai – 15 darba dienas pēc normatīvajos aktos noteikto dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Valsts aizdevuma pieprasījumu iekļaušana gadskārtējā valsts budžeta likumprojektā
Pašvaldības kapitālsabiedrība, valsts kapitālsabiedrība, zinātniskais institūts, augstskola, ostas pārvalde nozares ministrijas noteiktajā termiņā iesniedz tai informāciju par plānotajiem projektiem, kuru īstenošanai nepieciešams piesaistīt finanšu resursus valsts aizdevumu veidā, norādot:
1.1. aizņēmuma mērķi vai projekta nosaukumu
1.2. plānotā valsts aizdevuma apmēru un valūtu
1.3. plānoto valsts aizdevuma atmaksas termiņu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieteikšanās valsts aizdevumam
Pašvaldība, lai saņemtu valsts aizdevumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, ar eAizņēmumi starpniecību iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē nepieciešamos dokumentus.

Valsts speciālā budžeta izpildītājs, pašvaldības kapitālsabiedrība (pēc Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē atbalstīta pašvaldības galvojuma saņemšanas), valsts kapitālsabiedrība, ostas pārvalde, zinātniskais institūts vai augstskola, lai saņemtu valsts aizdevumu, iesniedz Valsts kasē valsts aizdevuma pieteikumu, kas pieejams Valsts kases tīmekļavietnē, pievienojot nepieciešamos dokumentus.

(Pašvaldība, lai iegūtu tiesības sniegt galvojumu par pašvaldības kapitālsabiedrības aizņēmumu, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā nodrošina informācijas apriti, izmantojot Valsts kases nodrošinātos e-pakalpojumus, ar eAizņēmumi starpniecību iesniedz Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē nepieciešamos dokumentus).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli epakalpojumi.kase.gov.lv/portal/login/