Aizsargātā lietotāja statusa noteikšana, labošana, atteikšanās no statusa
Izvēlētā organizācija: Būvniecības valsts kontroles birojs
Īss apraksts:
Aizsargātajam lietotājam (trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti, vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam)), tiek nodrošinātas tiesības saņemt aizsargātā lietotāja tirdzniecības pakalpojumu. Papildus, aizsargātajam lietotājam ir pašam iespēja pārliecināties par savu statusu un pienākošos un piemēroto maksājuma samazinājuma apmēru portālā www.latvija.lv. Personai ir iespējams labot elektroenerģijas līguma datus, uz kuru tiks attiecināts atbalsts, kā arī atteikties no statusa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Trūcīga vai maznodrošināta ģimene (persona), daudzbērnu ģimene vai ģimene (persona), kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti vai persona ar I invaliditātes grupu, kura izlieto elektroenerģiju savā mājsaimniecībā pašas vajadzībām (galapatēriņam).
Termiņš:
Līdz katra kalendārā mēneša 7.datumam Aizsargāto lietotāja datu informācijas sistēma nosaka Aizsargātā lietotāja kategoriju, balstoties uz datu pārziņu iesniegtajiem datiem, kā arī nosūta aizsargātā lietotāja pazīmi un maksājuma samazinājuma apmēru elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzējam.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšana jeb piemērošana aizsargātajiem lietotājiem notiek automātiski, ja aizsargātais lietotājs ir līgumslēdzējs; tad aizsargātam lietotājam nav jāpiesakās pie elektroenerģijas tirdzniecības pakalpojuma sniedzēja (tirgotāja) un nav jāiesniedz aizsargātā lietotāja statusu apliecinoša dokumentācija. Aizsargātā lietotāja datu informācijas sistēma (ALDIS) katru mēnesi, balstoties uz datu pārziņu iesūtīto informāciju, piemēros aizsargātā lietotāja kategoriju un attiecinās atbilstošo maksājuma samazinājuma apmēru aizsargātā lietotāja elektroenerģijas līgumam. Tirgotāji nodos savu klientu līgumu datus ALDIS, starp kuriem ALDIS identificēs aizsargāto lietotāju un tam piemērojamo maksājuma samazinājumu rēķinā par elektroenerģiju bez PVN un šo informāciju nosūtīs katram attiecīgajam tirgotājam. Maksājuma samazinājums tiek kompensēts no valsts budžeta.
Lai labotu elektroenerģijas līguma datus, uz kuru tiks attiecināts atbalsts, persona izmanto e-pakalpojumu vai vēršas ar iesniegumu Birojā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē BVKB e-adrese
Telefons 67013369
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Ja aizsargātais lietotājs nav līgumslēdzējs, bet ir apakšlietotājs, vai nav līgumslēdzējs ģimenē, pakalpojumu tas var saņemt saskaņā ar galalietotāja noslēgto līgumu. Šādā gadījumā aizsargātais lietotājs, izņemot trūcīgu vai maznodrošinātu mājsaimniecību (personu), par kuru pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos datus sniedz pašvaldība, piesakās pakalpojuma saņemšanai pie līgumslēdzēja (galalietotāja) izvēlētā elektroenerģijas tirgotāja, norādot līgumslēdzēja (galalietotāja) līguma numuru, savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, pakalpojuma saņemšanas adresi un kontaktinformāciju.
Ja datus labo, tad informāciju par labojumiem redz e-pakalpojumā vai Biroja atbildes vēstulē, ja pieprasījums tika veikts ar iesniegumu Birojam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē BVKB e-adrese
Klātiene BVKB lietvedība (1.stāvs)
Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts
Telefons 67013369
Cits Izmantojiet pasta vai kurjera pakalpojumus