Aprēķinātā nekustamā īpašuma nodokļa par neapstrādātu lauksaimniecībā izmantojamo zemi pārskatīšana (Smiltenes novada pašvaldība )
Izvēlētā organizācija: Smiltenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar MK 2010. gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 635, sākot ar 2010. gadu, Lauku atbalsta dienests (turpmāk - LAD) bez zemes vienības īpašnieka, tiesiskā valdītāja vai to pārstāvju klātbūtnes veic ikgadēju zemes vienību apsekošanu, lai vizuāli pārbaudītu, vai vismaz 70% no lauksaimniecībā izmantojamās zemes (turpmāk – LIZ) ir apsaimniekota. Šo noteikumu izpratnē LIZ platība ir apsaimniekota, ja līdz kārtējā gada 1. septembrim zeme tiek izmantota lauksaimniecības produktu ražošanai vai audzēšanai, ieskaitot ražas novākšanu, dzīvnieku ganīšanu un turēšanu lauksaimniecības nolūkiem vai vismaz vienu reizi tajā ir veikta pļaušana, zāles novākšana vai sasmalcināšana un izkliedēšana, Atbilstoši noteikumiem, LAD apseko tikai tās zemes vienības, kuru lauksaimniecības zemes platība ir vismaz 1,00 ha.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziskās un juridiskās personas, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai lietošanā ir nekustamais īpašums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pašvaldība maksāšanas paziņojumus par neapstrādāto lauksaimniecības zemi nosūta kārtēja gada decembra mēnesī.

Ja nodokļa maksātājs nepiekrīt papildus aprēķinam par neapstrādāto LIZ zemi, tad mēneša laikā no paziņojuma spēkā stāšanās dienas:
1.  Jāiesniedz pašvaldībai iesniegums, kurā norāda, kādi darbi veikti zemes vienībā.
2. Pašvaldība, pamatojoties uz personas iesniegumu, pieprasa LAD atkārtoti izvērtēt sniegto informāciju par neapstrādāto LIZ, un ja nepieciešams, LAD vēlreiz apseko zemes vienību.

*Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums,
*Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu,
*Pa pastu – jānosūta iesniegums.

* Pakalpojuma saņemšana ir bezmaksas
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Smiltenes novada pašvaldības E-ADRESE
Klātiene
Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
Telefons 64707869
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc atkārtotu datu saņemšanas no LAD Nekustamo īpašumu nodaļa:
1) ja zemes vienība ir KOPTA, tad veic nekustamā īpašuma pārrēķinu un nosūta vēstuli nodokļa maksātājam par LAD apsekošanas rezultātiem;
2) ja zemes vienība ir NEKOPTA vai AIZAUGUSI, nosūta vēstuli nodokļu maksātājam.

Atbildes nosūta atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam:
• klātienē,
• e-pastā,
• pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Smiltenes novada domes Nekustamo īpašumu nodaļa
Smiltenes novada VPVKAC
Telefons 64707869