Eiropas Savienības un valsts platību maksājumi (Tiešie maksājumi)
Izvēlētā organizācija: Lauku atbalsta dienests
Īss apraksts:
Lauku atbalsta dienests (LAD)

Par pieteikšanos Eiropas Savienības un valsts platību maksājumiem (Tiešajiem maksājumiem) detalizētāka informācija:
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
un
http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/
un
https://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-kalendars/
Platību pieteikumu iesniegšanu 2021. gadā Lauku atbalsta dienests uzsāks aprīlī.

Tiešā atbalsta shēmu ietvaros lauksaimnieks var pieteikties sekojošiem tiešajiem maksājumiem:
1. Vienotais platības maksājums;
2. Maksājums par klimatam un videi labvēlīgu lauksaimniecības praksi (zaļināšanas maksājums);
3. Mazo lauksaimnieku atbalsta shēmas maksājums;
4. Maksājums gados jaunajiem lauksaimniekiem;
5. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par slaucamām govīm;
6. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par kazām;
7. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par liellopiem;
8. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par aitām;
9. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par proteīnaugiem;
10. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par cietes kartupeļiem;
11. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētas sēklas kartupeļiem;
12. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības augu sēklām;
13. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par sertificētu labības sēklu;
14. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par miežiem;
15. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par vasaras rapsi un vasaras ripsi;
16. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par dārzeņiem;
17. Brīvprātīgs saistītais atbalsts par augļiem un ogām.

Lauku attīstības pasākumu ietvarā lauksaimniekam ir iespēja pieteikt savas saimniecības platības atbalsta maksājumiem četros pasākumos, kuros ir vairākas aktivitātes:
1. Pasākums „Agrovide un klimats” ietver aktivitātes:
1.1. „Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos”;
1.2. „Vidi saudzējošu metožu pielietošana dārzkopībā”;
1.3. „Rugāju lauks ziemas periodā”;
1.4. "Saudzējošas...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Par termiņiem un iesniegšanu interesēties: http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/rokasgramatas/
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pretendētu uz atbalstu, atbalsta pretendentam LAD Elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz:
-vienotais iesniegums;
-attiecīgais pielikums atbilstoši pieprasītā atbalsta veidam;
-lauku bloku kartes;
-papildu dokumenti, ja nepieciešams.

Uz atbalstu var pieteikties pretendents, kas ir reģistrēts kā klients Lauku atbalsta dienestā. Sīkāka informācija, kā kļūt par LAD klientu, pieejama mājas lapā (www.lad.gov.lv)

Lai kļūtu par EPS lietotāju, atbalsta pretendentam:
-jāreģistrējas LAD klientu reģistrā;
-jāizveido personīga e-pasta adrese;
-jāaizpilda līgums "Par Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas pakalpojumu izmantošanu";
-divi līguma eksemplāri ir jānogādā tuvākajā Lauku atbalsta dienesta klientu apkalpošanas centrā. Piecu darbu dienu laikā uz līgumā norādīto e-pasta adresi tiks nosūtīts sistēmas lietotājvārds un parole.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Atbalsts tiks izmaksāts un pretendentam tiks nosūtīts LAD gala lēmums par atbalsta piešķiršanu, kur būs norādīta aprēķinātā atbalsta summa un sniegts šī aprēķina pamatojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā LAD e-pakalpojums
Klātiene
Austrumlatgales RLP
Dienvidkurzemes RLP
Dienvidlatgales RLP
Klientu apkalpošanas daļa Rīgā
Lielrīgas RLP
Parādīt visus...
Pasts
Austrumlatgales RLP
LAD Dienvidkurzemes RLP
LAD Dienvidlatgales RLP
LAD Lielrīgas RLP
LAD Viduslatvijas RLP
Parādīt visus...