Mēslošanas līdzekļa un substrāta paziņošana
Izvēlētā organizācija: Valsts augu aizsardzības dienests
Īss apraksts:
Latvijā atļauts tirdzniecībai piedāvāt mēslošanas līdzekļus un substrātus, kas atbilstoši normatīvajiem aktiem ražoti vai laisti brīvā apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā, vai ražoti kādā no Eiropas Ekonomikas zonas valstīm.
Lai Latvijā tirgotu šādu mēslošanas līdzekli vai substrātu, ievedējs vai ražotājs iesniedz Valsts augu aizsardzības dienestā Ministru kabineta 01.09.2015.  noteikumu Nr. 506 34. punktā norādītos dokumentus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona, kas ražo vai ieved mēslošanas līdzekli vai substrātu, kurš atbilstoši normatīvajiem aktiem par mēslošanas līdzekļiem un substrātiem ražots vai laists brīvā apgrozībā kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm vai Turcijā vai kurš ražots kādā no Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm
Termiņš:
Pieprasījuma iesniegšanas termiņš - ne vēlāk kā 20 darbdienas pirms mēslošanas līdzekļa un substrāta pirmreizējas izvietošanas Latvijas tirgū

Pakalpojuma saņemšanas termiņš - 20 darbdienu laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dokumentu iesniegšana
E-pasts
• Klients nosūta dokumentus uz e-pasta adresi pasts@vaad.gov.lv vai oficiālo elektronisko adresi
• Dokumentiem jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu

Pasts
• Klients nosūta dokumentus pa pastu

Klātiene
• Klients ierodas Valsts augu aizsardzības dienestā un iesniedz dokumentus

Iesniegumam jāpievieno šādi dokumenti:
• attiecīgās valsts kompetentās iestādes vai ražotāja apliecinājums par konkrēta mēslošanas līdzekļa vai substrāta likumīgu tirdzniecību Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā
• etiķetes, marķējuma vai pavaddokumenta teksts latviešu valodā, kas atbilst tekstam tās valsts valodā, kas atzinusi mēslošanas līdzekli un substrātu; ja iesniegumu iesniedz papīra formā, iesniedzējs etiķetes vai marķējuma tekstu iesniedz arī elektroniskā formā
• informācija par organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta izejvielām
• informācija par organisko mēslošanas līdzekli un substrātu, ja tā sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti, norādot piešķirto reģistrācijas vai atzīšanas oficiālo numuru, kā arī kompetentās institūcijas tīmekļvietni, kurā ir informācija, ka organiskā mēslošanas līdzekļa un substrāta ražotājs ir atzīts vai reģistrēts atbilstoši regulas (EK) Nr.1069/2009 prasībām

Pakalpojums ir bezmaksas.

Valsts augu aizsardzības dienests:
• izskata iesniegtos dokumentus;
• pieņem lēmumu par mēslošanas līdzekļa vai substrāta, kurš atzīts citā Eiropas Savienības dalībvalstī, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Turcijā, iekļaušanu paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā;
• iekļauj informāciju par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valsts augu aizsardzības dienests
Adrese: Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006
Tālrunis: 67027406
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Informācija par paziņoto mēslošanas līdzekli vai substrātu tiek iekļauta paziņoto mēslošanas līdzekļu un substrātu sarakstā
Informācija par publisko reģistru
Maksājumi: Skatīt maksājumus