Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana (Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1.Fiziskai personai, kurai noteikta I. vai II. grupas invaliditāte, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
2. Fiziskai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar I. vai II. grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem, par nodokļa objektu, kurā nodokļa maksātājam ar minēto personu ir kopīga deklarētā dzīvesvieta.
3.Fiziskai personai, kura ir Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
4.Fiziskai personai, kurai (pašai vai kopā ar laulāto) vai viņas laulātajam taksācijas gada 1.janvārī ir trīs vai vairāk bērnu vecumā līdz 18 gadiem (arī aizbildnībā vai audžuģimenē ievietoti bērni) vai bērni līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo profesionālo vai augstāko izglītību, par nodokļa objektu, kurā fiziskai personai vai tās laulātajam ir deklarēta dzīvesvieta kopā vismaz trim no minētajiem bērniem.
5.Fiziskai personai, kura ir 1991.gada barikāžu dalībnieks, par nodokļa objektu, kurā deklarēta fiziskās personas dzīvesvieta.
6.Nodokļa maksātājam, kurš ir vientuļš pensionārs, par nodokļa objektu, kurā deklarēta nodokļa maksātāja dzīvesvieta.
7.Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu, kas iepriekšējā taksācijas gadā pieslēgts centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.
8.Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija.
9.Nodokļa maksātājam par nodokļa objektu vai tā daļu, kas tiek izmantots pašvaldības deleģēto funkciju realizēšanai.
10.Biedrībai, kuras biedru reģistrā kā biedrs reģistrēta Gulbenes novada pašvaldība, par nodokļa objektu, kas izmantots biedrības darbības mērķu un uzdevumu realizēšanai.
11.Iepriekšējo divu kalendāro gadu laikā reģistrētam saimnieciskās darbības veicējam, kas veic saimniecisko darbību un nodarbina vismaz vienu Gulbenes novada administratīvajā teritorijā deklarētu darba ņēmēju, kura darba samaksas apmērs nav mazāks par valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru, par nodokļa objektiem, kas tiek izmantoti saimnieciskās darbības veikšanai.
12.Saimnieciskās darbības veicējam, kas iepriekšējā pārskata gadā ir nodarbinājis jauniešus vasaras sezonā vecumā no 15 līdz 25 gadiem, nodrošinot darba samaksu apmērā, kas nav zemāka par valstī noteikto minimālo mēneša darba algu, vai nodrošinājis jaunietim prakses iespējas, par nodokļa objektu, kas tiek izmatots saimnieciskās darbības veikšanai.
Termiņš:
Lēmums par administratīvā akta izdošanu par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu tiek pieņemts viena mēneša laikā, bet ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu ievērot nav iespējams, termiņu var pagarināt līdz četriem mēnešiem, par to paziņojot iesniedzējam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji, kuriem ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos iesniedz iesniegumu un dokumentus, kas apliecina atvieglojumu saņemšanas pamatojumu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir šādām nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju kategorijām norādītajos apmēros:
- Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem (par mājokli un tam piekritīgo zemi deklarētajā dzīvesvietā)– 50% ;
- personai ar pirmās vai otrās grupas invaliditāti (par mājokli un tam piekritīgo zemi deklarētajā dzīvesvietā)- 50%;
- personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti, kura ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis, māsa, laulātais, kāds no vecākiem vai vecvecākiem (par mājokli un tam piekritīgo zemi ) – 50%;
- likuma “Par nekustamā īpašuma nodokli” 5.panta 1.2 daļā minētajām personām (daudzbērnu ģimenes)– 90%;  
- personai, kurai ar Gulbenes novada Sociālā dienesta lēmumu piešķirts maznodrošinātas personas statuss –  70%;          
- personai par nekustamo īpašumu, kuru lieto sabiedriskā labuma organizācija – 90%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - sabiedriskā labuma organizācijai par pašvaldībai piederošo vai piekrītošo nekustamo īpašumu, kas iznomāts sabiedrībai nozīmīgu projektu realizēšanai – 90%;                                                                                                                                                                                                                                       - biedrībām, ar kurām Gulbenes novada dome noslēgusi valsts pārvaldes uzdevuma deleģēšanas līgumu, par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots pārvaldes uzdevuma veikšanai – 90%;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - biedrībām, kurās Gulbenes novada dome ir biedrs, par nekustamo īpašumu, kas tiek izmantots biedrības darbības nodrošināšanai – 90%.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā piemērotā atlaide tiek ievadīta nodokļu administrēšanas sistēmā. Atlaide stājas spēkā ar nākamo mēnesi pēc dokumentu iesniegšanas (atbilde netiek izsūtīta).
Negatīva lēmuma gadījumā tiek sagatavota atbilde par atteikumu un nosūtīta pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto adresi vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@gulbene.lv
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: