Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana
Izvēlētā organizācija: Vārkavas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Saskaņā ar Vārkavas novada 2011.gada 29,jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.27 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Vārkavas novadā" piešķir atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām par Vārkavas novada administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu - zemi un ēkām nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus.
Nodokļu atvieglojumus var saņemt par nekustamo īpašumu, kas netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
1. pirmās, otrās un trešās grupas invalīdiem, kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas un ienākumi nepārsniedz EUR 214,00 mēnesī:
1.1. 70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja personai nav likumīgo apgādnieku;
1.2. 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja personas vecums pārsniedz 70 gadus un tai nav likumīgo apgādnieku.
2. nestrādājošiem vientuļiem pensionāriem, kuru pensija kopā ar piemaksu nepārsniedz EUR 214,00 mēnesī katram un kuru dzīvesvietā nav deklarētas citas personas:
2.1. 70 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja personai nav likumīgo apgādnieku un nav noslēgts uzturlīgums;
2.2. 90 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, ja personas vecums pārsniedz 70 gadus, tai nav likumīgo apgādnieku un nav noslēgts uzturlīgums.
3. 50 % apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas, daudzbērnu ģimenei, kurās ir trīs un vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam, kā arī jaunieši līdz 24 gadu vecumam, ja tie apgūst mācības dienas nodaļā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Nekustamā īpašuma atvieglojumu, Vārkavas novada domē jāiesniedz
• iesniegums,
• pilnvarotajai personai pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu)

Katrai nodokļu maksātāju kategorijai ir vēl papildus iesniedzamie dokumenti (skatīt Vārkavas novada domes saistošajos noteikumos Nr.27):
1.1. rakstisks apliecinājums, ka personas dzīvesvietā nav deklarētas citas personas, īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai;
1.2. Darba ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) izziņa vai invalīda apliecības kopija (uzrādot oriģinālu).
2.1. pensionāru apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
2.2. rakstisks apliecinājums, ka personas dzīvesvietā nav deklarētas citas personas, īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai;
2.3. Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras izziņa par pensijas un piemaksas apmēru.
3.1. rakstisks apliecinājums, ka personas dzīvesvietā nav deklarētas citas personas, īpašums netiek izmantots saimnieciskajai darbībai un nav nodots lietošanā citai personai;
3.2. izziņa no izglītības iestādes.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E-iesniegums iestādei www.latvija.lv
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par nekustamā īpašuma atvieglojumu piešķiršanu tiek izskatīts 22 darba dienu laikā no iesnieguma iesniegšanas brīža.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Domes kanceleja un sekretariāts
Adrese: Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov., LV-5335
Tālrunis: 65329632, 28239646
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts dome@varkava.lv