Par lauksaimniecībā izmantojamās zemes lietošanas mērķa (kategorijas) maiņas ieceres atbilstību Madonas novada teritorijas plānojumam
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība izskata dokumentus un dome pieņem lēmumu par lauksaimniecībā izmantojamās zemes pārveidošanu meža zemē, atbilstoši spēkā esošajam Madonas novada teritorijas plānojumam.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Ja nepieciešama papildinformācija, termiņu var pagarināt. Lēmuma kopijas saņemšana piecas darba dienas pēc domes sēdes.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.      Iesniegums, kurā norāda:

·      Fiziskas personas vārds, uzvārds, personas kods, deklarētā dzīvesvieta, kontaktinformācija vai juridiskas personas nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktinformācija

·      Īpašuma nosaukumu, zemes vienības kadastra apzīmējumu, lauksaimniecības  zemes platību (ha), kurā darbība tiek plānota

·      Plānotās darbības/zemes izmantošanas apraksts (meža vai plantāciju meža ierīkošana)

2.      Iesniegumam pievieno:

·      Zemes vienības robežu plāna kopiju ar iezīmētu plānotās darbības vietu

·      Zemesgrāmatas apliecības kopiju

·      Pilnvaras kopiju (uzrādot oriģinālu), ja ir pārstāvības tiesības

·      Citus dokumentus (norāda)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
E-pasts pasts@madona.lv
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Madonas novada pašvaldība izskata saņemtos dokumentus un domes sēdē pieņem lēmumu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmuma kopijas saņemšana piecu darba dienu laikā pēc domes sēdes.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
Cits Latvijas Pasts piegādā sūtījumus no/uz Madonas pašvaldības KAC