Zemes ierīcības projekta izstrādes parsību noteikšana, projekta saskaņošana un akceptēšana
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Zemes ierīcības darbu (zemes vienību robežu pārkārtošana, zemes sadalīšana, konsolidācija u. c.) veikšanas kontrole tām teritorijām, kurām normatīvie akti būvniecības, vides aizsardzības, reģionālās un telpiskās plānošanas politikas jomā vai vietējās pašvaldības domes lēmumi neparedz detālplānojumu izstrādi.
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta izstrādes nepieciešamību;
- nosacījumu par zemes ierīcības projekta izstrādi sagatavošana;
- prasību noteikšana grafiskās daļas izstrādei attiecībā uz kartogrāfiskā materiāla pamatni;
- prasību noteikšana nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājumu konkretizēšanai;
- prasību noteikšana piekļūšanas iespēju virszemes vai apakšzemes komunikācijām projektēšanai;
- valsts un vietējās pašvaldības institūciju un personu noteikšana, ar kurām projekts jāsaskaņo, ja projekta risinājumi skar to intereses;
- lēmuma pieņemšana par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu vai noraidīšanu (t. sk. par nekustamā īpašuma objektu pievienošanu citam nekustamajam īpašumam; par kopīpašuma sadali);
- atbilstoša līguma un nostiprinājuma lūguma sagatavošana;
- informācijas sniegšana par zemes ierīcības projektiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesnieguma iesniegšana:

papīra formātā:
Pilsētplānošanas pārvaldes Klientu apkalpošanas un arhīva nodaļas 1.stāva 6.kabinetā,
Apmeklētāju apkalpošanas centros
elektroniski parakstīts dokuments: pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Pilsētplānošanas pārvalde
2. solis / Pakalpojuma apmaksa un saņemšana
Dokumenta sagatavošanas maksa 35,00 EUR. Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.
Apmaksu var veikt ar pārskaitījumu vai maksājuma karti.
Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 dienām. Ar maksājumu karti var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 2. stāva 30. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.
Dokumentu var saņemt īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru.
Tiek izsniegts uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments: Darba uzdevuma izsniegšana.

Dokumenta termiņš: četri gadi, izņemot gadījumu, ja tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi tiek izvērtēts zemes ierīcības projekts.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pilsētplānošanas pārvalde
Adrese: Edinburgas prospekts 75, Jūrmala, LV-2010
Tālrunis: 67147592
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki