Nekustamā īpašuma sadale (zemes vienības (-u) atdalīšana)
Izvēlētā organizācija: Talsu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Fiziskas un juridiskas personas sadala vai apvieno tikai zemesgrāmatā ierakstītu nekustamo īpašumu. Nekustamā īpašuma objektu nosaka vai nekustamo īpašumu veido, ja Kadastra informācijas sistēmā reģistrētās izmaiņas nekustamā īpašuma sastāvā ir ierakstītas zemesgrāmatā.
Talsu novada pašvaldība, pamatojoties uz ierosinātāja iesniegumu, sagatavo lēmumu par nekustamā īpašuma sadali, jaunizveidotajam nekustamajam īpašumam piešķirot nosaukumu, atdalāmajai (-ām) zemes vienībai (-ām) nosakot nekustamā īpašuma lietošanas mērķi un nepieciešamības gadījumā piešķirot adresi.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Nekustamā īpašuma īpašnieks vai pilnvarotā persona, kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Uzrādāmie un iesniedzamie dokumenti:
• Iesniegums;
• Īpašumtiesību apliecinošo dokumentu kopijas;
• Pilnvarotajai personai jāpievieno notariāli apstiprinātas pilnvaras kopija;
• Ja sadalāmais nekustamais īpašums apgrūtināts ar kredītsaistībām, iesniegumam jāpievieno kredītiestādes atļauja īpašumu sadalīt.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Latvija.lv
Klātiene Nekustamā īpašuma nodokļa daļa
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 26480369
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@talsi.lv
Pasts Pasts
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par nekustamā īpašuma sadali, nosaukuma, adreses piešķiršanu, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu sagatavo un izsniedz atbilstoši norādītajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Klienta e-Adrese
Klātiene Nekustamā īpašuma nodokļa daļa
Adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201
Tālrunis: 26480369
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits
Klienta pasta adrese
Personai atbilde uz iesniegumu tiek sniegta epastā.