Atļaujas izsniegšana bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguvei Balvu novadā
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Pēc iesnieguma saņemšanas tiek gatavots lēmumprojekts, kas tiek izskatīts tuvākajā Tautsaimniecības un vides komitejā un Domes sēdē. Pēc domes sēdes 10 darba dienu laikā tiek sagatavota atļauja un rēķins par valsts nodevu
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Persona iesniedz Pašvaldībā iesniegumu var tikt noformēts arī brīvā formā, iekļaujot tajā Dokumentu juridiskā spēka likumā norādītos obligātos rekvizītus un šādu informāciju:
1. Iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
2. Iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta firma, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
3. Zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese (ja iespējams).
Iesniegumam pievieno:
1. Derīgo izrakteņu atradnes pasi;
2. Dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
3. Dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
4. Ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
5. Ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
6. Ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
7. Ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Nepieciešamas kopijas (uzrādot oriģinālu):
Derīgo izrakteņu atradnes pase;
Derīgo izrakteņu ieguves limitu;
Attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
Ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv".
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātienē Balvu novada pašvaldībā
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis: 64522453
Fakss: 64522453
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Cits E-adrese Balvu novada pašvaldība
2. solis / Atbildes saņemšana
Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma apliecinājuma iesniegšanas
Maksājumi: Skatīt maksājumus