Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja (Ventspils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Ventspils novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja, ievērojot valsts Vides dienesta noteiktos ieguves limitus, ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, iesniedz:
Iesniegumu MK noteikumu Nr.696 „Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība”  26.punktā norādīto informāciju (var saņemt un aizpildīt arī pašvaldībā - Pielikums Nr.1), kur norāda:
• iesnieguma iesniegšanas datums un vieta;
• iesniedzēja vārds, uzvārds un personas kods vai komersanta, reģistrācijas numurs komercreģistrā, adrese, tālruņa un faksa numurs, elektroniskā pasta adrese;
• zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvā piederība un adrese.
Iesniegumam pievieno:
• derīgo izrakteņu atradnes pasi;
• dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
• zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karti vai plānu;
• dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus;
• ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu;
• ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu;
• ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
• ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekciju.
Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ierodoties klātienē
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Nosūtot iesniegumu pa pastu
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma maksa
Valsts nodeva  - 142,29 EUR
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ierodoties klātienē
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Ierodoties klātienē
Adrese: Skolas iela 4, Ventspils, LV-3601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki