Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja (Olaines novads)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja ir administratīvais akts, kas tā adresātam piešķir tiesības izmantot zemes dzīles noteiktās robežas un noteiktu laiku, ievērojot atļaujas noteikumus un Valsts vides dienesta noteiktos ieguves limitus.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
21
Termiņš:
Ja nav iesniegta visa normatīvajos aktos norādītā informācija, pašvaldība, lēmuma pieņemšanai 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, iesniedz iesniegumu saskaņā Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 "Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība, kā arī publiskas personas zemes iznomāšanas kārtība zemes dzīļu izmantošanai" 26.punktu, kurā norāda:
1) iesnieguma iesniegšanas datumu un vietu;
2) iesniedzēja vārdu, uzvārdu;
3) personas kodu vai komersanta, reģistrācijas numuru komercreģistrā;
4) adresi, tālruņa un faksa numuru;
5) elektroniskā pasta adresi;
6) zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas administratīvo piederību un adresi (ja iespējams).
Iesniegumam pievieno:
1) derīgo izrakteņu atradnes pasi;
2) dienesta izsniegto derīgo izrakteņu ieguves limitu;
3) zemes dzīļu izmantošanai paredzētās teritorijas karti vai plānu;
4) ja atļauju pieprasa persona, kas nav zemes īpašnieks, – ar zemes īpašnieku, tiesisko valdītāju vai pilnvaroto personu noslēgtā līguma kopiju par zemes dzīļu izmantošanu; ziņas par personāla kvalifikāciju un darbu veikšanai paredzēto tehnisko nodrošinājumu; ja bijis konkurss vai izsole par zemes nomas tiesībām un atļaujas saņemšanu un konkursa rīkotājs nav pašvaldība, – lēmumu par konkursa vai izsoles rezultātiem;
5) ja zemes dzīļu izmantošanai paredzētā teritorija atrodas valsts aizsargājama kultūras pieminekļa aizsargjoslā, – rakstisku saskaņojumu ar Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi.
6) valsts vides dienesta attiecīgās reģionālās vides pārvaldes izdotos tehniskos noteikumus, ja tādi jāsaņem atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā dienests izdod tehniskos noteikumus, vai Vides pārraudzības valsts biroja atzinumu par ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu.
Ja nav iesniegta visa minētā informācija, pašvaldība 10 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas rakstiski pieprasa trūkstošo informāciju.
Ja atklājas, ka iesnieguma iesniedzējs sniedzis nepatiesu informāciju, atļaujas izsniedzējs, pašvaldība, pieņem lēmumu neizsniegt atļauju.
Ieniegumu atļaujas saņemšanai var iesniegt klātienē vai pa pastu, vai arī elektroniski nosūtīt, parakstot to ar drošu elektronisu parakstu.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
Pasts Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits Ja personai ir aktivizēta e-adrese, tad iesniegumu iespējams nosūtīt uz Olaines novada pašvaldības e-adresi.
2. solis / Pakalpojuma maksa
Pakalpojuma maksa ir Valsts nodeva 142,29 EUR apmērā.

Maksājums ir jāveic ar pārskaitījumu:

Olaines novada pašvaldība,
PVN reģ. Nr.LV90000024332,
Zemgales ielā 33, Olainē,
Olaines novadā, LV-2114,
AS Swedbank,
Kods: HABALV22,
Konts: LV34HABA0551036014438.

Atļauja tiek izsniegta pēc maksājuma veikšanas un maksājuma uzdevuma uzrādīšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojumu var saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Olaines novada pašvaldība
Adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines nov., LV-2114
Tālrunis: 67964333, 20178620
Fakss: 67963777
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@olaine.lv
Cits Ja personai ir aktivizēta e-adrese, tad iesniegumu iespējams nosūtīt uz Olaines novada pašvaldības e-adresi.