Dzīvokļa pabalsta saņemšana (ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA)
Izvēlētā organizācija: ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBA
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalsts tiek piešķirts dzīvojamās telpas īres/apsaimniekošanas maksas, apkures un maksas par citiem pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, samaksai personai (ģimenei), kura deklarējusi savu pamata dzīvesvietu Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā adresē, un ir noteikta atbilstība trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai), kura atzīta par trūcīgu vai maznodrošinātu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Pašvaldības Sociālo lietu pārvalde ne vēlāk kā desmit darba dienu pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par dzīvokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu  piešķirt dzīvokļa pabalstu.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālās palīdzības saņemšanai personai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldē jāiesniedz:
• rakstisks iesniegums, norādot problēmu un vēlamo sociālās palīdzības pabalsta veidu;
• iztikas līdzekļu deklarācija, kurā persona sniedz informāciju par saviem un ģimenes locekļu ienākumiem, līdzekļu uzkrājumiem un materiālo stāvokli;
• strādājošiem - izziņa no darba vietas par darba algas apmēru pēdējo 3 pilnu mēnešu laikā (pēc nodokļu nomaksas);
• izraksti no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem;
• izdevumus apliecinošus dokumentus par telpu īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošus dokumentus par pēdējiem trīs pilniem kalendāriem mēnešiem.
• izraksti no katra atvērtā kredītiestādes maksājuma vai pasta norēķinu sistēmas konta par pēdējo pilno triju kalendāra mēnešu ienākumiem un saņemtajiem maksājumiem;
• izdevumus apliecinošus dokumentus par telpu īres/apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, apliecinošus dokumentus par pēdējiem trīs pilniem kalendāriem mēnešiem;
• pēc nepieciešamības sociālā darba speciālists ir tiesīgs pieprasīt arī citus dokumentus.
Sociālo lietu pārvaldes sociālā darba speciālisti, veicot personas sniegto datu apstrādi pašvaldības Sociālās palīdzības administrēšanas informācijas sistēmā (SOPA) un izmantojot valsts vienotās informācijas sistēmas, pārbauda personas sniegtās ziņas un novērtē personas dzīves apstākļus, apsekojot dzīvesvietā, ja tas nepieciešams lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālās palīdzības pabalstu izmaksā viena mēneša laikā no lēmuma par pabalsta piešķiršanu pieņemšanas datuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā palīdzība un pakalpojumi - Alūksne
Adrese: Uzvaras iela 1, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4301
Tālrunis: 64381347, 64335009
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki