Pašvaldības dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršana (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Valmieras novada pašvaldības domes 27.01.2022. saistošajos noteikumos Nr.35  "Kārtība, kādā Valmieras novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā un nosaka īres maksu" paredzēto palīdzību pašvaldība sniedz saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā", Dzīvojamo telpu īres likuma un šo noteikumu nosacījumiem:
- iedzīvotājiem, kuri dzīvo un uz tiesiska pamata ir deklarējuši dzīvesvietu Valmieras novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
- repatriantiem;
- bērniem bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku gādības;
- personai, kura atbrīvojusies no ieslodzījuma vietas vai kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss;
- pašvaldības administratīvajā teritorijā nodarbinātiem kvalificētiem speciālistiem.

Papildus likumā noteiktajām personu kategorijām pašvaldībā ir šādas personu kategorijas, kuras ir tiesīgas saņemt palīdzību vispārējā kārtībā:

- persona, kura cietusi no vardarbības ģimenē (fizisko, seksuālo, verbālo, emocionālo un ekonomisko aizskārumu cikls, kas tiek izmantots pret ģimenes locekli (laulāto, bērnu, vecāku, vecvecāku, adoptētāju vai adoptēto, brāli vai māsu) ar mērķi iegūt pār viņu kontroli un varu), ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns un kura sadarbojas ar Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldi;

- persona, kuras īrētās dzīvojamās telpas, kuras atrodas Valmieras novadā un kurās persona nodzīvojusi ne mazāk kā piecus gadus, ar sertificēta būvinženiera atzinumu ir atzītas par dzīvošanai nederīgām, ja tā ir:

maznodrošināta persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns;
persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns invalīds;
persona, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir trīs vai vairāk nepilngadīgi bērni;

- persona, kura pamatojoties uz tiesas lēmumu, kas stājies spēkā pēc noteikumu spēkā stāšanās, ir izlikta no tai piederoša dzīvokļa pašvaldības administratīvajā teritorijā par hipotekārā kredīta, kas ņemts...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
23
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kas vēlas saņemt palīdzību, iesniedz pašvaldībā iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un pievieno iesniegumam dokumentus, kas apliecina, ka šī persona ir tiesīga pretendēt uz pašvaldības saistošajos noteikumos paredzēto palīdzību:

- pensionāra / invalīda / politiski represētas personas apliecības kopiju;

- izziņas par atbrīvošanu pēc brīvības atņemšanas soda izciešanas kopiju;

- persona, kura vēlas saņemt palīdzību, ja īrēta dzīvojamā telpa ir avārijas stāvoklī, iesniedz būvvaldes atzinumu par avārijas stāvokli, ja šāds atzinums ir iesniedzēja rīcībā. Ja šāda atzinuma nav personas rīcībā, tad pašvaldība šo atzinumu pati pieprasa būvvaldei;

- repatrianti – repatrianta izziņu un arhīva izziņu par repatrianta, viņa vecāku vai vecvecāku pēdējo pastāvīgo pieraksta vietu pirms izceļošanas no Latvijas;

- tiesas spriedumu, izīrētāja rakstisku uzteikumu vai citu juridiski pamatotu dokumentu par piespiedu izlikšanu no esošās dzīvesvietas;

- dzīvojamās telpas īres līguma uzteikumu;

- nopelnus apliecinoša dokumenta (atzinības raksta, pateicības u.tml.) kopiju;

- Valsts policijas, un/vai krīzes centra izdotu izziņu, par to, ka ģimene ir nonākusi krīzes situācijā.

Minētie dokumenti, kas apliecina tiesības pretendēt uz palīdzību, nav jāiesniedz, ja attiecīgie dokumenti vai nepieciešamā informācija ir pašvaldības rīcībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Nekustamo īpašumu speciālisti dzīvojamo telpu īres jautājumos
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64210871
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Guntis Braslis, Linda Vikse
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek sniegts viena kalendārā mēneša laikā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus