Dzīvojamās telpas izīrēšana personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība sniedz šādu palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā personām, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām:
• personām, kuras ar tiesas nolēmumu tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas Dzīvojamo telpu īres likuma 24. pantā paredzētajā gadījumā, ja tās ir:
• maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti;
• maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti;
• pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;
• politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
• ģimenes un personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti vai personas ar invaliditāti, kurām invaliditātes cēlonis ir slimība no bērnības;
• personām, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem, un ja tās ir:
• maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir personas ar invaliditāti,
• maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir persona ar invaliditāti,
• politiski represētās personas, ja to lietošanā nav citas dzīvošanai derīgas dzīvojamās telpas;
• bez vecāku gādības palikušajiem bērniem;
• repatriantiem;
• maznodrošinātām politiski represētām personām;
• maznodrošinātām personām, kuras...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Lēmums par personas reģistrēšanu vai atteikumu reģistrēt pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanā reģistrā tiek pieņemts viena mēneša laikā no iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāiesniedz:
• iesniegums pašvaldības palīdzības dzīvokļa jautājumu risināšanai saņemšanai, norādot nepieciešamo palīdzības veidu un faktiskos apstākļus;
• dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopiju, uzrādot oriģinālu, ja īpašuma tiesības nav nostiprinātas zemesgrāmatā;
• tiesas nolēmuma par personas izlikšanu no dzīvojamās telpas, kas stājies likumīgā spēkā, kopiju, uzrādot oriģinālu;
• dzīvojamās telpas īres līguma kopiju, uzrādot oriģinālu;
• personai, ar kuru kopā dzīvo un kuras apgādībā ir bērns ar invaliditāti – ja persona lieto sev piederošu dzīvojamo telpu vai īres tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, tad atbildīgās institūcijas atzinuma, ka dzīvojamā telpa ir lietošanai nederīga, kopiju, uzrādot oriģinālu;
• ja personas īpašumā ir dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa, tad atbildīgās institūcijas atzinuma, ka dzīvojamā māja vai dzīvojamā telpa nav dzīvošanai derīga, kopiju, uzrādot oriģinālu.
Iesniegumu aizpilda un paraksta visas pilngadīgās personas, kuras vēlas saņemt palīdzību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67093848, 67093951
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Dzīvokļu nodaļa
Adrese: Dubultu prospekts 1, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67093848, 67093951