Adreses piešķiršana vai maiņa (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Adresācijas objekts ir:
-dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka;
-zemes vienība, uz kuras ir atļauts būvēt dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzētas ēkas;
-telpu grupa.

Apbūvei paredzētai zemes vienībai adresi piešķir līdz būvprojekta saskaņošanai. Ja nepieciešams, adresi apbūvei paredzētai zemes vienībai var piešķirt, jau veidojot jaunu zemes vienību.
Ja apbūvei paredzētai zemes vienībai adrese ir piešķirta:
- pirmajai ēkai, kas tiek būvēta vai ir uzbūvēta uz apbūvei paredzētas zemes vienības, un ar to funkcionāli saistītajām ēkām saglabā zemes vienībai piešķirto adresi;
- katrai nākamajai ēkai un ar to funkcionāli saistītajām ēkām, kuras būvēs vai ir uzbūvētas uz apbūvei paredzētas zemes vienības, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir jaunu adresi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, (kopīpašuma gadījumā – jebkurš nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs), kā arī iepriekš minēto personu pilnvarotās personas.
Termiņš:
30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Balvu novada pašvaldībā vai pagasta pārvaldē jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda zemes vienības, ēkas vai dzīvokļa kadastra apzīmējums un plānotā adrese. Ja pats īpašnieks ir deleģējis kādu citu, tad ir nepieciešama notariāli apliecināta pilnvara.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu) vai "Iesniegums iestādei, izmantojot www.latvija.lv"
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Balvu novada pašvaldība
Klātiene
Baltinavas pagasta pārvalde
Balvu pagasta pārvalde
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Bērzpils pagasta pārvalde
Briežuciema pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@balvi.lv
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā no pakalpojuma pieprasīšanas.
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus