Zemes vienības platības precizēšana (Balvu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Balvu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Lēmumu par zemes vienības platības precizēšanu pieņem, ja līdz zemes vienības pirmreizējai uzmērīšanai pašvaldībai piekrītošajām zemēm ir konstatēta atšķirība starp Kadastra informācijas sistēmas teksta datos reģistrēto platību un kadastra kartes platību, un tā pārsniedz pieļaujamās platību atšķirības robežas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, iepriekš minēto personu pilnvarotās personas.
Termiņš:
Atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Dokumentu iesniegšana
Lai saņemt pakalpojumu jāiesniedz rakstisks iesniegums Balvu novada pašvaldības kancelejā vai pagasta pārvaldē ar pievienotiem dokumentiem - zemes vienības pirmreizējās kadastrālās uzmērīšanas gadījumā mērnieka sagatavotais zemes robežu plāna projekts. Ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona, tad nepieciešama arī notariāli apliecināta pilnvara.

Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu, e-pastu (ar drošu elektronisko parakstu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Balvu novada pašvaldība
Klātiene
Baltinavas pagasta pārvalde
Balvu pagasta pārvalde
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Bērzpils pagasta pārvalde
Briežuciema pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@balvi.lv
Pasts Pasts
Adrese: Bērzpils iela 1A, Balvi, Balvu nov., LV-4501
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Atbildes saņemšana
Atbilde tiek sniegta 30 dienu laikā atbilstoši pieprasīšanas izvēlei - klātienē, pa pastu vai e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus