Saskaņojums koku ciršanai ārpus meža (Gulbenes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Attiecīgās zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam nepieciešama pašvaldības atļauja koku ciršanai ārpus meža, ja kokus cērt pilsētas un ciema teritorijā, īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, teritorijā, kurā atrodas kultūras pieminekļi un tās aizsargjoslā, parkā, kapsētā, alejā, gar valsts un pašvaldību ceļiem, virszemes ūdensobjektu aizsargjoslā, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentos noteiktajā ainaviski vērtīgajā teritorijā un kad koku 1,3 metru augstumā no sakņu kakla sasnieguši apkārtmēru atbilstoši Ministru kabineta 2012. gada 2. maija noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 1. pielikumam .
Šis ir bezmaksas pakalpojums, izņemot gadījumus, kad ir jāatlīdzina zaudējumi par dabas daudzveidības samazināšanu saistībā ar koku ciršanu pilsētas un ciema teritorijā. Gadījumi, kad zaudējumu atlīdzība netiek noteikta, ir uzskaitīti minēto noteikumu 25. punktā. Visos pārējos gadījumos zaudējumu atlīdzība tiek noteikta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā veic koku ciršanu ārpus meža zemes.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu  koku ciršanas atļauju, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā jāiesniedz Vides aizsardzības jautājumu komisijai adresēts motivēts iesniegums koku ciršanai ārpus meža, pievienojot situācijas plānu, kurā iezīmēti izcērtamie koki, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmums veikt koka ciršanu, sertificēta eksperta slēdziens, ja koks bojā ēku, inženierkomunikācijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Beļavas pagasta pārvalde
Daukstu pagasta pārvalde
Druvienas pagasta pārvalde
Galgauskas pagasta pārvalde
Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Parādīt visus...
E-pasts dome@gulbene.lv
Cits E-ADRESE
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Vides aizsardzības jautājumu komisija pēc iesnieguma saņemšanas veic koku apskati dabā un izvērtē koku ciršanas atbilstību normatīvajiem aktiem. Komisija pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu koku ciršanai, nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru un norādot nosacījumus zaudējumu atlīdzības samaksas veikšanai un ciršanas atļaujas saņemšanai, vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu izsniegt atļauju koku ciršanai.
Zaudējumu atlīdzību par dabas daudzveidības samazināšanu saskaņā ar Komisijas lēmumu, (summu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa) aprēķina, ņemot vērā Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 3.pielikumā minētos koeficientus .
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par koku ciršanu ir saņemams klātienē Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, vai pa pastu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada pašvaldības VPVKAC
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473257, 64497710
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Gulbenes novada pašvaldība
Adrese: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: