Ēkas nolietojuma aktualizācija Kadastra informācijas sistēmā ar apsekošanu apvidū
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Kadastra informācijas sistēmā reģistrētais ēkas fiziskais nolietojums raksturo ēkas stāvokli tās apsekošanas brīdī.
Jūs varat ierosināt ēkas nolietojuma aktualizāciju, ja ēkas esošais stāvoklis ir mainījies un neatbilst kadastra informācijas sistēmā reģistrētajam, tomēr cita ēku raksturojošā informācija, kas ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā, atbilst faktiskajai situācijai apvidū.  

Izpildot pakalpojumu, Valsts zemes dienesta (VZD) darbinieks - būves kadastrālās uzmērīšanas speciālists, ēku apsekos apvidū, konstatēs galveno konstruktīvo elementu (pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu un jumta) fiziskā nolietojuma pazīmes raksturojošos rādītājus procentos, kas ietekmē ēkas kadastrālo vērtību. Atbilstoši apsekošanas rezultātā iegūtajiem datiem tiek aktualizēti Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie dati un aprēķināta objekta kadastrālā vērtība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai Jums jāiesniedz šādi dokumenti:
1. iesniegums par ēkas datu aktualizāciju;
2. vienu no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina ēkas tiesisku iegūšanu, ja kadastra informācijas sistēmā ēkai nav reģistrēts īpašnieks;
3. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts,  ja esat potenciālais mantinieks;
4. labiekārtojuma anketa par katru ēku;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

Pakalpojumu var saņemt:
1. ēkas īpašnieks, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs;
- Kopīpašuma gadījumā - jebkurš no nekustamā īpašuma kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem;
2. apbūves tiesīgais, ja uz apbūves tiesības, kas ierakstīta zemesgrāmatā, pamata uzcelta nedzīvojama ēka;
3. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa, vai persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šī iesnieguma norakstu;
5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
6. iepriekš minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi
– VZD oficiālo e-adresi. ( Ja tā aktivizēta).
Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
–Izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...