Atzinums par iesakāmo domājamo daļu aprēķinu
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Dienests aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu un sagatavo atzinumu par iesakāmo domājamo daļu aprēķinu, kurā norāda informāciju par iespējamo (iesakāmo) nekustamā īpašuma sadali domājamās daļās, atbilstoši Kadastrā reģistrētajiem datiem par šo nekustamo īpašumu.

Atzinums par iesakāmo domājamo daļu aprēķinu izsniedz:
1) lai pieņemtu lēmumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu dzīvokļa īpašumos;
2) lai iegūtu informāciju par iespējamo (iesakāmo) nekustamā īpašuma sadali domājamās daļās, kas nepieciešama iesniegšanai tiesā kopīpašuma izbeigšanai vai citos līdzīgos gadījumos.

Ievērībai! Atzinumam par iesakāmo domājamo daļu aprēķinu ir informatīvs raksturs, jo saskaņā ar Dzīvokļa īpašuma likuma 5. panta ceturto daļu dzīvokļa īpašumā ietilpstošo kopīpašuma domājamo daļu aprēķina un reģistrē Kadastrā atbilstoši Kadastrā reģistrētajiem aktuālajiem būves datiem. Ja starp iesakāmo domājamo daļu aprēķinu un dzīvokļa īpašumu reģistrāciju Kadastrā būs veikta kāda datu aktualizācija dzīvokļa īpašumos sadalāmajai dzīvojamai mājai, kas izmainīs tās platību (piemēram, bēniņu izbūve), iesakāmās domājamās daļas atšķirsies no dzīvokļa īpašumu reģistrēšanas brīdī aprēķinātajām domājamām daļām.

Dzīvokļa īpašumos var sadalīt uz viena zemesgabala vienā nekustamajā īpašumā atrodošos:
1) vienu vai vairākas dzīvojamās mājas, ja atbilstoši būvju klasifikācijai Kadastrā ēkai reģistrēts galvenais lietošanas veids - dzīvojamā māja;
2) nedzīvojamo ēku, ja tajā izveidotas telpu grupas, kas atbilst Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta pirmajai daļai (izņemot nedzīvojamo ēku, kas celta uz apbūves tiesības pamata):
- biroja ēku;
- nedzīvojamo ēku, ja šajā nedzīvojamā ēkā izbūvēti vismaz trīs dzīvokļi.

Dzīvokļa īpašumos sadala vienlaicīgi visas vienā nekustamajā īpašumā ietilpstošās dzīvojamās mājas un nedzīvojamās ēkas kopā ar tām piederīgajām palīgēkām, būvēm un zemi, un aprēķina dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs saņemt daudzdzīvokļu mājas tiesiskais valdītājs, īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona. Kopīpašuma gadījumā – viens no kopīpašniekiem vai kopvaldītājiem.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Dienesta tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/apidda

Pakalpojuma izpildes materiāla oriģinālu sagatavo elektroniska dokumenta veidā, un, ja nosūtīšana adresātam, izmantojot elektroniskās saziņas kanālus, nav iespējama, tad adresātam nosūtāmo eksemplāru sagatavo papīra formā. Ja pakalpojuma izpildes materiālu papīra veidā nosūta pa pastu, pasūtījuma izpildes termiņā neieskaita piegādes laiku un papildus piemēro maksu par pasta sūtījuma noformēšanu un nosūtīšanu saskaņā ar pasta sūtījumu piegādātāja izcenojumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz:
1. brīvas formas iesniegums atzinuma sagatavošanai, kurā norāda informāciju, ja kādā no dzīvokļa īpašumiem ir iekļaujama vairāk kā viena Kadastrā reģistrēta telpu grupa;
2. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
1. izmantojot portālā www.kadastrs.lv pieejamo e-pakalpojumu “Pieteikums Valsts zemes dienesta pakalpojumam”. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
2. nosūtot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz Dienesta oficiālās elektroniskās adreses kontu;
3. nosūtot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi;
4. pēc iepriekšēja pieraksta klātienē  jebkurā Dienesta klientu apkalpošanas centrā. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara. Pakalpojuma saņēmējs paraksta klientu apkalpošanas centrā noformētu iesniegumu par pasūtījumu vai iesniedz brīvas formas rakstisku iesniegumu;
5. pa pastu, nosūtot pieprasījumu uz jebkura Dienesta klientu apkalpošanas centra adresi (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes Dienesta klientu apkalpošanas centrā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Pasts
Balvi, Gulbene
Cēsis, Limbaži
Daugavpils
Jelgava, Bauska, Jūrmala, Tukums, Ogre
Jēkabpils
Parādīt visus...
4. solis / Pasūtījuma reģistrācija
Pamatojoties uz Jūsu pieprasījumu Dienesta darbinieks reģistrē pasūtījumu un sagatavo priekšapmaksas rēķinu par pakalpojumu.
Rēķinu nosūtīsim Jums uz e-pasta adresi, ja pieprasījums būs saņemts elektroniski vai pa pastu. Veicot pieprasījumu Dienesta klientu apkalpošanas centrā rēķinu saņemsiet pasūtījuma reģistrācijas brīdī.

Gadījumā, ja izrakstīto priekšapmaksas rēķinu neapmaksāsiet 30 kalendāru dienu laikā pēc tā izrakstīšanas, uzskatīsim, ka Jūs atteicāties no pakalpojuma un pasūtījumu anulēsim. Šo nosacījumu nepiemēro, ja normatīvajos aktos noteiktais pakalpojuma izpildes termiņš skaitāms no pakalpojuma pieprasījuma saņemšanas dienas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pasūtījuma izpilde
Dienesta pasūtījuma izpildes nosacījumus lūdzam skatīt saitē https://www.vzd.gov.lv/lv/vzdpin.

Dienests uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
6. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma izpildes rezultātā sagatavotos dokumentus saņemsiet savā iesniegumā norādītajā veidā un vietā:
1. portālā kadastrs.lv „Mans konts”;
Pakalpojuma saņēmējam datne portālā kadastrs.lv pieejama 90 kalendārās dienas.
2. pa e-pastu vai e-adresē;
3. pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi;
4. klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā Dienesta KAC. Saņemot dokumentu Dienesta KAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...