Servitūta teritorijas reģistrācija / aktualizācija vai dzēšana
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūta teritorijas (turpmāk – servitūta teritorija) reģistrāciju vai aktualizāciju Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrs) veic gadījumos, ja nekustamā īpašuma objektam nodibināts jauns vai mainīts nekustamā īpašuma objekta apgrūtinājums - ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūts.

Atbilstoši Civillikumam kalpojošais nekustamais īpašums ir tas īpašums, kurā atrodas servitūta teritorija, bet valdošais nekustamais īpašums - kas servitūtu lieto jeb valda. Servitūtus var nodibināt ar likumu, tiesas spriedumu, līgumu vai testamentu.

No 2019.gada 1.decembra servitūta teritorijas reģistrāciju vai aktualizāciju:

- Kadastrā ierosina Valsts zemes dienestā (turpmāk – VZD), ja zemes vienība reģistrēta Kadastrā, bet nav ierakstīta zemesgrāmatā;
- Kadastrā un zemesgrāmatā ierosina atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā, ja zemes vienība ir reģistrēta Kadastrā un ir ierakstīta zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīga saņemt sadaļā "Procesa apraksts" 1.solī norādītā persona.
Termiņš:
Kadastrā – 5 darba dienas
Kadastrā un zemesgrāmatā – 16 darba dienas (t.sk. VZD 10 darba dienas)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
A. Servitūta teritorijas reģistrāciju/aktualizāciju vai dzēšanu Kadastrā veic, ja:
1. VZD iesniegts VZD adresēts iesniegums un sadaļā "Procesa apraksts" 2.solī norādītie dokumenti;
2. zemes vienība reģistrēta Kadastrā, bet nav ierakstīta zemesgrāmatā.
Pakalpojumu var saņemt:
- valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs;
- kopīpašuma gadījumā - jebkurš valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskais valdītājs vai kadastra subjekts, ja saņemta piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
- valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma tiesiskā valdītāja vai kadastra subjekta pilnvarota persona.

B. Servitūta teritorijas reģistrāciju vai aktualizāciju Kadastrā un zemesgrāmatā veic, ja:
1. atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā iesniegts  VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts nostiprinājuma lūgums un sadaļā "Procesa apraksts" 2.solī norādītie dokumenti;
2. zemes vienība ir reģistrēta Kadastrā un ir ierakstīta zemesgrāmatā.
Pakalpojumu var saņemt:
- valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks;
- kopīpašuma gadījumā - jebkurš valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieks, ja saņemta piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
- valdošā vai kalpojošā nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti
A. Servitūta teritorijas reģistrācija/aktualizācija vai dzēšana Kadastrā.
Lai saņemtu pakalpojumu, VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti:
- tikai VZD adresēts iesniegums par servitūta teritorijas reģistrāciju, aktualizāciju vai dzēšanu Kadastrā;
- dokuments par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu (līgums vai testaments, vai tiesas nolēmums par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu) ar servitūta teritorijas grafisko attēlojumu (nav obligāts servitūta teritorijas dzēšanas gadījumā);
- kopīpašuma gadījumā - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
-  pilnvarojuma dokuments, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.

B. Servitūta teritorijas reģistrācija vai aktualizācija Kadastrā un zemesgrāmatā.
Lai saņemtu pakalpojumu, atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā ir jāiesniedz šādi dokumenti:
- nostiprinājuma lūgums, kas adresēts atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesai un VZD, ja ar to lūgts nostiprināt, grozīt, vai dzēst ēku, ūdens lietošanas vai ceļa servitūtu vai šīs tiesības nodrošinājumu;
- dokuments par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu (līgums vai testaments, vai tiesas nolēmums par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu) ar servitūta teritorijas grafisko attēlojumu (nav obligāts servitūta teritorijas dzēšanas gadījumā);
- kopīpašuma gadījumā - piekrišana (vienošanās) no visiem kopīpašniekiem par servitūta nodibināšanu, maiņu vai izbeigšanu;
- pilnvarojuma dokuments, kas atbilst normatīvo aktu prasībām, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona;
- notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piem. ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana (oriģināls)
- informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis kredītiestādē vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību;
- juridiskajām personām - dokumenti, kas apliecina to tiesībspēju un rīcībspēju (statūti, nolikums u.tml.).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
A. VZD dokumentus var iesniegt:
- nosūtot pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra e-pasta adresi vai uz VZD oficiālo e-adresi brīvas formas elektronisku iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Iesniegumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamus dokumentus, kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
- nosūtot elektronisku pieprasījumu, izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija.
Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā;
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
- nosūtot brīvas formas iesniegumu pa pastu (pakalpojuma izpilde tiks uzsākta tikai pēc personas identitātes pārbaudes VZD klientu apkalpošanas centrā).

B.  Atbilstošajai rajona (pilsētas) tiesai un VZD adresētu nostiprinājuma lūgumu un tam pievienotos dokumentus iesniedz atbilstošajā rajona (pilsētas) tiesā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...