Nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšana, maiņa (Pļaviņu novada dome)
Izvēlētā organizācija: Pļaviņu novada dome
Īss apraksts:
Lietošanas mērķi nosaka, ja:
- tiek izveidota jauna zemes vienība vai zemes vienības daļa;
- zemes vienībai vai zemes vienības daļai nav noteikts lietošanas mērķis.

Lietošanas mērķa maiņu ierosina:
1) ja zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem tiek pievienota zemes vienība vai daļa no blakus esošas zemes vienības;
2) zemes vienībai ar vairākiem lietošanas mērķiem, ja no tās atdala jaunu zemes vienību;
3) ja izsniegta būvatļauja, tai skaitā rekonstrukcijai vai vienkāršotai rekonstrukcijai, kuru īstenojot mainīsies:
- būves galvenais lietošanas veids, un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
- telpu grupas lietošanas veids būvēs, kuru galvenais lietošanas veids ir "Divu dzīvokļu mājas", "Triju vai vairāku dzīvokļu mājas", "Viesnīcas ēkas", "Biroju ēkas" vai "Vairumtirdzniecības un mazumtirdzniecības ēkas", un tas neatbildīs iepriekš noteiktajam lietošanas mērķim;
4) ja stājies spēkā detālplānojums un neapbūvētajai zemes vienībai lietošanas mērķis neatbilst detālplānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
5) ja pēc zemes nomas līguma noslēgšanas iepriekš noteiktais lietošanas mērķis neatbilst nomas līgumā noteiktajai zemes izmantošanai vai ar nomas līgumu tiek precizētas lietošanas mērķim piekrītošās platības un nomas līgums nav pretrunā ar detālplānojumu vai teritorijas plānojumu, ja detālplānojums nav nepieciešams;
6) ja pēc izmaiņām teritorijas plānojumā neapbūvētai zemes vienībai iepriekš noteiktais apbūves zemes lietošanas mērķis neatbilst teritorijas plānojumā noteiktajai plānotajai (atļautajai) izmantošanai;
7) ja iepriekš likumīgi noteiktais lietošanas mērķis un tam piekrītošā zemes platība neatbilst MK 20.06.2006. noteikumu Nr.496 IV nodaļā minētajām prasībām.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Viens mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski – nosūtot iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības oficiālo e-pastu: dome@plavinas.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1) iesniegums,
2) īpašuma tiesību, tiesiskā valdījuma vai zemes lietojuma tiesības apliecinošs dokuments,
3) zemes vienības robežu plāns un zemes platību sadalījuma attēlojums (piemēram, nomas līgums vai tā grafiskais pielikums, zemes ierīcības projekts, ēku funkcionālai uzturēšanai un apsaimniekošanai norādīto platību grafiskais materiāls) pa vairākām zemes vai būvju izmantošanām, ja zemes vienībai vai zemes vienības daļai ir vairākas izmantošanas,
4) pilnvarotajām personām - papildus pilnvarojuma apliecinājums (jāuzrāda oriģināli vai apliecinātas kopijas).

Par atkārtotu lēmumu par lietošanas mērķa noteikšanu vai maiņu pašvaldības nodeva EUR 0,70 (Pļaviņu novada domes 2012. gada 27. septembra saistošie noteikumi nr. 17 „Par Pļaviņu novada pašvaldības nodevām”).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātienē - Pļaviņu novada domes Klientu apkalpošanas centrā, Dzelzceļa ielā 11, Pļaviņās;
Neklātienē- iesniegumu nosūtot pa pastu - Pļaviņu novada dome, Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu novads, LV-5120;
Elektroniski (ja datu subjekts ir piekritis elektroniskai izziņas pārsūtīšanai bez datu šifrēšanas) – nosūtot uz iesnieguma iesniedzējā norādīto e-pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Pļaviņu novada dome
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Pļaviņu novada VPVKAC
Adrese: Dzelzceļa iela 11, Pļaviņas, Pļaviņu nov., LV-5120
Tālrunis: 65133054, 29299719
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki