Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrācija/ aktualizācija no izpildmērījumu plāna
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves vai pirmās grupas ēkas (atbilstoši būvniecības jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktajam iedalījumam – skat. 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 1.pielikumu) reģistrāciju/aktualizāciju no izpildmērījumu plāna:
A. Kadastrā un zemesgrāmatā, veic ja:
• inženierbūve vai pirmās grupas ēka ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta un zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
• Valsts zemes dienestā (VZD) iesniegts VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts iesniegums un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS);
B. Kadastrā, veic ja:
• inženierbūve vai pirmās grupas ēka ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
• VZD iesniegts VZD adresēts iesniegums un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami BIS.

Pakalpojumu ierosina VZD.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Informācija par pakalpojumu
Detalizētāka informācija par pakalpojumu pieejama Valsts zemes dienesta (VZD) tīmekļvietnē-https://www.vzd.gov.lv/lv/pakalpojumi/Epobpgeraip2
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Par pakalpojumu
A. Reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā
Pakalpojuma ietvaros inženierbūvei vai pirmās grupas ēkai kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo, bet pēc klienta pieprasījuma:
• VZD sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs);
• rajona (pilsētas) tiesa sagatavo un izsniedz tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku, ko nosūta uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.

B. Reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastrā
Pakalpojuma ietvaros inženierbūvei vai pirmās grupas ēkai kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo, bet pēc klienta pieprasījuma:
• VZD sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņēmēji
A. Reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā
Pakalpojumu var saņemt:
• nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
• nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.

B. Reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastrā
Pakalpojumu var saņemt:
• nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā – kāds no kopīpašniekiem) vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, apbūves tiesīgais;
• minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Iesniedzamie dokumenti
VZD ir jāiesniedz šādi dokumenti, ja tie nav pieejami BIS:
1. Iesniegums (skat. VZD tīmekļvietnes https://www.vzd.gov.lv/lv sadaļā “Pakalpojumi->Veidlapas pakalpojumiem”):
    A. Reģistrācijas Kadastrā un zemesgrāmatā gadījumā –
VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums par inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrāciju Kadastrā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā.
    B. Reģistrācijas vai datu aktualizācijas Kadastrā gadījumā –
VZD adresēts iesniegums par inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrāciju/datu aktualizāciju Kadastrā;
2. inženierbūves vai pirmās grupas ēkas izpildmērījumu plāns DGN vai DWG datņu formātā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
3. pirmās grupas inženierbūvei vai ēkai - paskaidrojuma raksts vai apliecinājuma karte ar pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu/otrās vai trešās grupas inženierbūvei - akts par inženierbūves pieņemšanu ekspluatācijā vai apliecinājuma karte ar pašvaldības būvvaldes vai institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par būvdarbu pabeigšanu;
4. labiekārtojuma anketa;
5. ja inženierbūve vai pirmās grupas ēka iekļaujama būvju īpašuma sastāvā - spēkā esošs zemes nomas līgums vai patapinājuma līgums, kas noslēgts līdz 2017.gada 1.janvārim uz laiku, ne mazāku par 10 gadiem, un kurā ir paredzētas tiesības būvēt uz iznomātās zemes būves kā patstāvīgus  īpašuma objektus, ja uz tā pamata līdz 2016.gada 31.decembrim ir saņemta būvatļauja normatīvajos aktos būvniecības jomā noteiktajā kārtībā;
6. pilnvarojuma dokuments, ja ierosinātājs ir īpašnieka pilnvarotā persona.

Reģistrācijas Kadastrā un zemesgrāmatā gadījumā papildus jāiesniedz:
1. notariāli vai bāriņtiesas apliecināta trešās personas (piemēram, ķīlas ņēmēja (kredītiestādes)) piekrišana, ja tāda ir nepieciešama atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 61.pantam;
2. informācija par kancelejas nodevas apmaksu, ja klients kancelejas nodevu ir apmaksājis ar maksājumu pakalpojumu sniedzēja (bankas vai Latvijas pasta) starpniecību. Maksājuma uzdevumā jānorāda nostiprinājuma lūdzēja personas kods vai reģistrācijas numurs, nekustamā īpašuma kadastra numurs vai zemesgrāmatas nodalījuma numurs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
5. solis / Pakalpojuma pasūtīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:  
• klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvarojuma dokumentu;
• pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
• uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...
E-pasts
Parādīt visus...
Citi elektroniski kanāli E-pakalpojums Latvija.lv: Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana
6. solis / Pasūtījuma izpilde
A. Kadastrā un zemesgrāmatā
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi tikai pēc tam, kad klients veicis VZD priekšapmaksas rēķina un zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksu (7,20 eur par nostiprinājuma pārgrozījumu un atzīmes ierakstīšanu zemesgrāmatā + 5,00 eur par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu). Zemesgrāmatas kancelejas nodevas apmaksu var veikt kredītiestādē, ar internetbankas starpniecību vai VZD klientu apkalpošanas centrā ar maksājumu karti.
Rekvizītus zemesgrāmatu nodevu samaksai lūdzam skatīt tīmekļvietnes https://www.zemesgramata.lv sadaļā "Informācija->Rekvizīti nodevu samaksai".

B. Kadastrā
VZD uzsāk pasūtījuma izpildi nākamajā darba dienā pēc tam, kad pieņemts pasūtījums un veikta VZD priekšapmaksas rēķina apmaksa.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
7. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz Kadastra informāciju par būvi vai Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs), ko var saņemt:
• uz klienta oficiālās elektroniskās adreses kontu (ja tāda aktivizēta);
• portāla Kadastrs.lv  sadaļā „Mans konts” pie konkrētā pasūtījuma. Pievienotā datne portālā Kadastrs.lv būs pieejama 90 kalendārās dienas.
• klātienē pēc iepriekšēja pieraksta jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā (saņemot pakalpojumu  izpildes rezultātā sagatavoto  dokumentu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai – arī pilnvara.) pa e-pastu. Dokumenti, kas satur ierobežotas pieejamības informāciju, tajā skaitā fizisko personu datus, tiek aizsargāti ar paroli.
• pa pastu uz iesniegumā norādīto adresi.

Juridiskās personas pārstāvis, ja nav noslēgts portāla Kadastrs.lv abonēšanas līgums, var saņemt pasūtījuma izpildes materiālus Kadastrs.lv kontā, iesniedzot pieprasījumu VZD juridiskas personas Kadastrs.lv konta izveidei (ja tāds vēl nav izveidots).

Rajona (pilsētas) tiesa tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku izsniegs, nosūtot to uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
Klātiene
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Gulbene
Parādīt visus...