Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves vai pirmās grupas ēkas reģistrācija/ aktualizācija no izpildmērījumu plāna
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Valsts zemes dienests (turpmāk – VZD) inženierbūves reģistrāciju Kadastrā no izpilmērījumu plāna veic, ja:
– inženierbūve ir pieņemta ekspluatācijā;
– VZD iesniegts iesniegums un atbilstoši normatīvajiem aktiem sagatavots izpildmērījumu plāns un citi pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Pakalpojuma ietvaros inženierbūvei kadastrālās uzmērīšanas lietu nesagatavo, bet pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Par pakalpojumu
1. Reģistrācija Kadastrā un zemesgrāmatā

Inženierbūves reģistrāciju Kadastrā un ierakstīšanu zemesgrāmatā esoša nekustamā īpašuma sastāvā no izpildmērījumu plāna ierosina VZD.

Ekspluatācijā pieņemtu inženierbūvi reģistrē Kadastrā un ieraksta zemesgrāmatā, ja:
– inženierbūve ir iekļaujama Kadastrā reģistrēta un zemesgrāmatā ierakstīta nekustamā īpašuma (zemes, zemes un būvju vai būvju īpašuma) sastāvā;
– VZD saņemts VZD un rajona (pilsētas) tiesai adresēts īpašnieka (kopīpašuma gadījumā visu kopīpašnieku) iesniegums un pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti, ja tie nav pieejami būvniecības informācijas sistēmā (BIS) (skatīt sadaļas "Procesa apraksts" laukā "2.solis/Pakalpojuma pasūtīšana").

Pēc klienta pieprasījuma:
– VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederību un sastāvu)”;
– rajona (pilsētas) tiesa sagatavo un izsniedz tiesneša lēmuma apliecinātu datorizdruku, ko nosūta uz personas norādīto elektroniskā pasta adresi.

Pakalpojumu var saņemt:
– nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā – visi kopīpašnieki kopā vai kāds no kopīpašniekiem uz pilnvarojuma pamata);
– nekustamā īpašuma īpašnieka pilnvarota persona.

2. Reģistrācija vai datu aktualizācija Kadastrā

Inženierbūves reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā no izpildmērījumu plāna ierosina VZD.

Ekspluatācijā pieņemtas inženierbūves reģistrāciju vai datu aktualizāciju Kadastrā veic, ja kopīpašuma gadījumā pakalpojumu ierosina jebkurš no nekustamā īpašuma īpašniekiem vai, ja tāda nav, - tiesiskajiem valdītājiem vai kadastra subjektiem  (t.sk., apbūves tiesīgais).

Pēc klienta pieprasījuma VZD sagatavo un izsniedz “Kadastra informāciju par būvi” vai “Kadastra informāciju par nekustamo īpašumu (piederība un sastāvs)”.

Pakalpojumu var saņemt:
– nekustamā īpašuma īpašnieks (kopīpašuma gadījumā kāds no kopīpašniekiem) vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs, apbūves tiesīgais;
– minēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Pakalpojuma pasūtīšana
Pakalpojumu iespējams pasūtīt:
- nosūtot elektronisku iesniegumu (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu) uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra elektroniskā pasta adresi. Elektroniski parakstītam iesniegumam jāpievieno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā noformēti elektroniskie dokumenti, kuri nepieciešami pakalpojuma izpildei;
–Izmantojot e-pakalpojumu “Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana” valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv. Šajā gadījumā informācijas pieprasījumu var neparakstīt ar elektronisko parakstu, jo ir veikta personas elektroniskā identifikācija. Pieprasījumam pievieno pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus (piemēram, pilnvarojuma dokumentu), kas noformēti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu;
- klātienē jebkurā VZD klientu apkalpošanas centrā. Pasūtot pakalpojumu VZD klientu apkalpošanas centrā, ir jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (ID karte), bet pilnvarotai personai - arī pilnvara;
- uz VZD oficiālās elektroniskās adreses kontu, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Aizkraukle
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Parādīt visus...