Būves vai telpu grupas lietošanas veida aktualizācija Kadastrā no dokumenta
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Būves un telpu grupas lietošanas veids raksturo to kā šis objekts tiek izmantots jeb to, kādai funkcijai tas paredzēts. Būves un telpu grupas lietošanas veids ietekmē objekta kadastrālo vērtību, tāpēc ir būtiski, lai Kadastrā reģistrētie dati atbilstu to patiesajam lietošanas veidam.
Pakalpojumu var pieprasīt, ja būvei vai telpu grupai nav veikta pārbūve, nav mainījies telpu vai telpu grupu savstarpējais sadalījums vai skaits, un mainīts tiek tikai lietošanas veids.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma saņēmēji
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. būves vai telpu grupas īpašnieks vai, ja tāda nav - tiesiskais valdītājs vai apbūves tiesīgais;
2. kopīpašuma gadījumā– jebkurš no īpašniekiem vai, ja tāda nav, tiesiskajiem valdītājiem vai apbūves tiesīgajiem;
3. persona, kurai ar tiesas nolēmumu ir atzītas īpašuma tiesības;
4. persona, kura iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu, uzrādot šā iesnieguma norakstu;
5. vietējā pašvaldība (ja tā nav kadastra subjekts), lai administrētu nekustamā īpašuma nodokli;
6. persona, kurai šādas tiesības vai pienākumus noteikusi tiesa;
7. cita persona, kurai likumā noteiktas šādas tiesības;
8. iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Iesniedzamie dokumenti
A.  Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) būvniecības procesa ietvaros iesniegts un pašvaldības būvvaldes vai citas institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, akceptēts iesniegums (paskaidrojuma raksts, kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju Kadastrā).

B.  Valsts zemes dienestā (VZD) iesniegts iesniegums un pakalpojuma izpildei nepieciešamie dokumenti:
1. ja būve vai telpu grupa nav  reģistrēta  zemesgrāmatā un Kadastrā nav norādīti īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti, tad jāuzrāda viens no likumā “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” noteiktajiem dokumentiem, kas apliecina būves (telpu grupas) tiesisku iegūšanu;
2. normatīvajos aktos noteiktā kārtībā izdots vai apstiprināts valsts vai pašvaldības iestādes dokuments, kas satur norādes par būves vai telpu grupas lietošanas veidiem;
3. ja fiziskā persona ēkas (būves) ieguvusi darījuma rezultātā vai mantošanas ceļā pēc 1993.gada 4.aprīļa, jāuzrāda dokumentus, kas apliecina, ka atsavinātājs (pārdevējs) vai citi iepriekšējie atsavinātāji ir bijuši būves īpašnieki pirms 1993.gada 5.aprīļa;
4. iesnieguma par mantojuma pieņemšanu noraksts, ja persona iesniegumā zvērinātam notāram ir izteikusi gribu pieņemt mantojumu;
5. pilnvara, ja ierosinātājs ir pilnvarotā persona.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pieprasījuma iesniegšana
Pakalpojumu var pasūtīt:

1. autentificējoties BIS konkrētas būvniecības lietas ietvaros un aizpildot paskaidrojuma rakstu, kas vienlaikus uzskatāms par iesniegumu ierosināt būves datu aktualizāciju Kadastrā;
2. pa e-pastu uz jebkura VZD klientu apkalpošanas centra (KAC) e-pasta adresi, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
3. VZD oficiālajā e-adresē, iesniedzot iesniegumu un pakalpojuma izpildei nepieciešamos dokumentus elektronisku dokumenta veidā, kas ir parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu;
4. klātienē jebkurā VZD KAC, uzrādot personu apliecinošu dokumentu – pasi vai personas apliecību (ID karti), bet pilnvarotai personai – arī pilnvaru.
Pasūtot pakalpojumu klātienē VZD klientu apkalpošanas centrā, iesniegumu par pakalpojumu var noformēt klientu apkalpošanas konsultants.  Persona uzrāda pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu oriģinālus.
5. pa pastu uz jebkura VZD KAC pasta adresi, nosūtot brīvas formas iesniegumu un pievienojot pakalpojuma izpildei nepieciešamo dokumentu atvasinājumus, kas apliecināti atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

Pieprasot pakalpojumu (izņemot BIS), norādiet, vai vēlaties bez papildus maksas saņemt datu reģistrācijas apliecinājumu un tā saņemšanas veidu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā E-adrese
VPVKAC
Alūksnes novada Alūksnes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Balvu novada Balvu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Bauskas novada Bauskas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Ludzas novada Ludzas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Smiltenes novada Smiltenes pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...
Klātiene
Alūksne
Balvi
Bauska
Cēsis
Daugavpils
Parādīt visus...