Būvatļaujas pārreģistrēšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Gadījumā, kad būvniecības laikā mainās pasūtītājs, būvētājs, būvuzņēmējs vai zemes gabala īpašnieks, būvatļauja ir jāpārreģistrē Mārupes novada būvvaldē. Par būvatļaujas pārreģistrāciju ir atbildīgs pasūtītājs vai būvētājs (Būvniecības likuma 13.panta otrā daļa). Būvdarbu veikšana bez būvatļaujas un/vai nereģistrētiem būvniecības procesa dalībniekiem kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 5 darba dienu laikā, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē

Mārupes novada būvvaldē jāiesniedz:
1.Pasūtītāja (procesa dalībnieka) iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai.
2.Būvatļauja (oriģināls).
3.Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības un apbūves tiesības apliecinošus dokumentus.
4.Saistību raksti (Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 6.pielikums).
5.Apdrošinātāja izsniegtu būvuzņēmēja vai būvētāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju.
Iesniedzot dokumentu kopijas, jāuzrāda dokumentu oriģināli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli