Būvprojekta akceptēšana (Mārupes novada dome)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada dome
Īss apraksts:
Būvprojektu var izstrādāt pēc Mārupes novada būvvaldes (turpmāk tekstā - Būvvalde) plānošanas un arhitektūras uzdevuma (PAU) saņemšanas, lai realizētu būvniecības ieceri. Izstrādāto būvprojektu, kas ir pamats būvatļaujas saņemšanai, nepieciešams akceptēt Būvvaldē, tāpēc projekta autors Būvvaldē iesniedz saskaņošanai un akceptēšanai izstrādātu būvprojektu vismaz 3 eksemplāros. Būvprojektu izstrādā jaunbūvēm un esošo būvju vai to daļu renovācijai, rekonstrukcijai, restaurācijai un nojaukšanai, kā arī inženierkomunikācijām, ceļiem un tiltiem, teritoriju labiekārtošanai (ceļu un laukumu, celiņu, ietvju, mazo arhitektūras formu un skulptūru, apgaismes iekārtu, vizuālās informācijas un labiekārtošanas elementu ierīkošanai), meliorācijai, kā arī jebkuriem būvdarbiem būvēs un teritorijās, kas ir valsts aizsargājamie kultūras pieminekļi un to aizsardzības zonā esošas būves vai ainavas elementi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Pakalpojuma saņemšanas termiņš: 15 darba dienu laikā, ja iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāierodas Mārupes novada domē.

Būvprojektēšanu veic vienā vai divās stadijās. Vienkāršai, tehniski nesarežģītai būvei būvprojektu var izstrādāt vienā stadijā - tehniskā projekta stadijā. Būvprojekts izstrādājams divās stadijās - skiču projekta stadijā un tehniskā projekta stadijā, ja paredzamā būve ir sabiedriski nozīmīga vai tehniski sarežģīta, kā arī ja tā paredzēta specifiskā apbūves zonā vai vēsturiskā zonā un var mainīt vēsturiski izveidojušos ainavu. Pasūtītājs vai Būvvalde nosaka, vai būvprojekts izstrādājams divās būvprojektēšanas stadijās. Ja paredzēta būvobjekta nodošana ekspluatācijā pa būves kārtām, skiču projektu izstrādā visam būvobjektam kopumā, bet tehnisko projektu var izstrādāt katrai nododamajai būves kārtai atsevišķi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Mārupes novada Būvvalde
Adrese: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167
Tālrunis: 67149863
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Citi elektroniski kanāli
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli