Asenizācijas pakalpojumu sniegšanas reģistrēšana (Līvānu novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst Līvānu novada domes 2019.gada 30.aprīļa saistošo noteikumu Nr.7 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību Līvānu novada pašvaldībā” noteiktajām prasībām un ir reģistrējies Līvānu novada pašvaldībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
15
Termiņš:
Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no  tā  saņemšanas  dienas.  Iesniegums  tiek  uzskatīts  par  saņemtu  ar  brīdi,  kad  ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Papildus LR likumdošanā noteiktajām reģistrācijas prasībām, asenizators iesniedz Līvānu novada domē rakstveida iesniegumu,  kuram  pievieno attiecīgus  dokumentus, apliecinot, ka:
1. ir tiesīgs veikt kravas autopārvadājumus vai pašpārvadājumus Latvijas Republikas  teritorijā,  izņemot,  ja  pakalpojums  tiks  sniegts  ar  traktortehniku, izmantojot asenizācijas mucu;
2. iesnieguma iesniegšanas dienā asenizatoram Latvijā nav nodokļu parādu, tai  skaitā,  valsts  sociālās  apdrošināšanas  obligāto  iemaksu  parādu,  kas  kopsummā pārsniedz 150 euro;
3. ir noslēgts līgums ar pašvaldības norādīto notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) vai specializēto notekūdeņu pieņemšanas vietu īpašnieku/-iem.
Reģistrācijas iesniegumu asenizators var iesniegt: personīgi uzņēmumā; pa pastu;  elektroniski normatīvajos aktos par elektronisko dokumentu noformēšanu noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līvānu novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Līvānu novada Līvānu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 66954906
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Apstrādes solis
Lai  veiktu  reģistrāciju,  Reģistrācijas  veicējs  pārbauda  iesniegto informāciju un pārliecinās par:
1.  Latvijas  Republikas  Uzņēmumu  reģistra  piešķirtajiem  asenizatora reģistrācijas datiem, jaasenizators ir juridiska persona;
2. Valsts ieņēmumu dienesta publiskajā datu bāzē reģistrētajiem datiem par ienākuma nodokļa maksātājiem, ja asenizators ir fiziska persona.
Asenizatoram ir tiesības pašam iegūt un iesniegt Līvānu novada domē šo informāciju apliecinošus dokumentus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Asenizatora  reģistrācija  tiek  veikta,  ja  tas  ir  izpildījis  šo  noteikumu prasības,  iesniedzot  visus  nepieciešamos  dokumentus,  un  pēc  to  izvērtēšanas Reģistrācijas veicējs ir atzinis, ka asenizators atbilst šajos noteikumos izvirzītajām prasībām.
Asenizatora iesniegums tiek izskatīts 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no  tā  saņemšanas  dienas. Iesniegums  tiek  uzskatīts  par  saņemtu  ar  brīdi,  kad  ir iesniegti visi noteikumos norādītie nepieciešamie dokumenti.
Reģistrācijas  veicējs  trīs  darba  dienu  laikā  pēc  lēmuma  pieņemšanas, nosūta  informāciju  publicēšanai  pašvaldības  tīmekļa  vietnē  par  asenizatora reģistrāciju normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.
Ja  reģistrācijas  iesnieguma  izskatīšanas  gaitā  tiek  konstatēti  trūkumi, Reģistrācijas  veicējs  nosūta  rakstveida  informāciju  asenizatoram,  norādot  to novēršanas  termiņu.  Gadījumā,  ja  trūkumi  netiek  novērsti  norādītajā  termiņā, asenizatora  reģistrācijas  iesniegums  tiek  uzskatīts  par  neiesniegtu  un  saņemtie dokumenti tiek atgriezti asenizatoram.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Līvānu novada pašvaldības e-adrese
VPVKAC Līvānu novada Līvānu pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 66954906
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: