Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments pēc elektroniskā pieprasījuma saņemšanas, klientam piesakot e-pakalpojumu Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv vai atsūtot iesniegumu uz e-pastu geo@riga.lv, izsniedz Rīgas pilsētas augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē (turpmāk - topogrāfiskās informācijas datubāze) esošo topogrāfisko informāciju, izpildmērījumu informāciju, demontēto objektu un elementu informāciju un atsevišķu inženiertīklu informāciju par pieprasīto teritoriju. Tāpat pakalpojumu iespējams saņemt Valsts vienotā ģeotelpisko datu portālā www.geolatvija.lv.
Šī informācija tiek izmantota topogrāfiskā plāna, izpildmērījuma plāna vai būvju situācijas plāna sagatavošanai. Topogrāfisko informāciju izsniedz digitālā veidā *.dgn datņu formātā.
Atbilstoši Ģeotelpiskās informācijas likumam un 30.08.2011. MK noteikumiem Nr.673 “Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas noteikumu obligātais saturs un izmantošanas atļaujas saņemšanas kārtība” dati izmantojami, piekrītot Ģeotelpisko datu kopas izmantošanas atļaujas nosacījumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir mērnieks (sertificēta persona ģeodēzisko darbu veikšanai) vai komersants (komercsabiedrība, kas nodarbina vismaz vienu mērnieku, vai individuālais komersants, kas ir mērnieks vai nodarbina vismaz vienu mērnieku).
Lai saņemtu pakalpojumu valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā, ir  jāsazinās ar Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldi un jāsaņem valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portāla piekļuves rekvizīti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
3
Termiņš:
Valsts vienotajā ģeotelpisko datu portālā www.geolatvija.lv augstas detalizācijas topogrāfisko informāciju ir iespējams saņemt uzreiz, lejupielādējot nepieciešanās augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datnes.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas veidi ir sekojoši:

e-pakalpojums:
– PĒCAPMAKSA: sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes/PĒCAPMAKSA, jāautorizējas Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv (http://www.geolatvija.lv) un jāaizpilda pieprasītā informācija;

– PRIEKŠAPMAKSA: sadaļā Ģeotelpiskā informācija/Topogrāfiskās informācijas izsniegšana no datubāzes/PRIEKŠAPMAKSA, jāautorizējas Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, jāaizpilda iesnieguma forma un jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija;

e-pasts
- PRIEKŠAPMAKSA: jāaizpilda iesnieguma veidlapa par topogrāfiskās informācijas izsniegšanu no datubāzes un pielikumā jāpievieno datne ar iezīmētu teritoriju, par kuru prasīta informācija, vēlams *.dgn vai *.dwg datņu formātā. Aizpildīta iesnieguma veidlapa jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un ar datni jānosūta uz e-pastu geo@riga.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā
E-pasts geo@riga.lv
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta atbilstoši 18.12.2019. Rīgas domes saistošajiem noteikumiem Nr.98 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites saistošie noteikumi":
• EUR 2,00* par informāciju par vienu M1:1000 karšu lapu (25 ha) (nomenklatūra atbilstoši TKS-93 karšu lapu dalījumam)
* Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3.panta astoto daļu.

PRIEKŠAPMAKSA:
2 (divu) darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas tiek izsūtīts priekšapmaksas rēķins uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi;
3 (trīs) darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas tiek sagatavota un izsniegta topogrāfiskā informācija no datubāzes.

PĒCAPMAKSA:
Līdz nākamā kalendārā mēneša 5. (piektajam) datumam uz Sadarbības līgumā par pakalpojumu apmaksas kārtību norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts pēcapmaksas rēķins par Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv iepriekšējā mēnesī lejupielādētajām datnēm.

Maksājuma rekvizīti:
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
SWIFT kods:RIKOLV2X
Konta Nr.:LV36RIKO0020200002010
Iestādes kods: 207
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas veidi ir sekojoši:

e-pakalpojums:
– PĒCAPMAKSA: Valsts vienotais ģeotelpiskās informācijas portāls www.geolatvija.lv (http://www.geolatvija.lv) - topogrāfiskās informācijas datnes saarhivētā datņu veidā lejupielādei ir pieejamas 1 (vienu) diennakti no izmantošanas pieprasījuma aizpildīšanas un Izmantošanas atļaujas akceptēšanas;

– PRIEKŠAPMAKSA: topogrāfiskās informācijas datnes aplūkojamas un lejupielādējamas *.dgn datņu formātā, autorizējoties Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv. Informācija tiek nosūtīta arī uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi;

e-pasts
– PRIEKŠAPMAKSA: topogrāfiskās informācijas datnes *.dgn datņu formātā tiek nosūtītas uz klienta iesniegumā norādīto e-pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā