Informācija no Dabas datu pārvaldības sistēmas
Izvēlētā organizācija: Dabas aizsardzības pārvalde
Īss apraksts:
Dabas datu pārvaldības sistēmā ar nosaukumu "Ozols" tiek uzkrāta tekstuālā un ģeotelpiskā informācija par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, mikroliegumiem, īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, apsaimniekošanas pasākumiem un dabas tūrisma un izglītības infrastruktūru īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, informāciju par īpaši aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, par kuros noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksāta kompensācija no valsts budžeta, bioloģiskās daudzveidības monitoringa datiem un citiem datiem, kas aktuāli dabas aizsardzības jomā.
Dabas datu pārvaldības sistēma ir valsts informācijas sistēma, un tās turētājs un pārzinis ir Dabas aizsardzības pārvalde.

Reģistrētam lietotājam papildus publiski pieejamiem sistēmas datiem ir tiesības:
1) lejuplādēt ģeotelpisko informāciju par īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, izņemot ierobežotas pieejamības informāciju, ko izsniedz saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ierobežotas pieejamības informācijas izsniegšanu;
2) iegūt informāciju no meža apsaimniekošanas plāniem, kas izstrādāti saskaņā ar aizsargājamo teritoriju aizsardzību un izmantošanu regulējošiem normatīvajiem aktiem;
3) iegūt informāciju par plānotajiem un īstenotajiem aizsargājamo teritoriju, mikroliegumu, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu apsaimniekošanas pasākumiem;
4) iegūt ģeotelpisko informāciju par aizsargājamām teritorijām un mikroliegumiem, par kuros noteiktajiem saimnieciskās darbības ierobežojumiem ir izmaksāta kompensācija no valsts vai pašvaldības budžeta.

Ērtākai Dabas datu pārvaldības sistēmas lietošanai ir pieejama lietotāja rokasgrāmata. Šis e-pakalpojums ir pieejams tiešsaistes režīmā un pārlūkoto informāciju var arī izdrukāt. Portālā publicētajai informācijai ir informatīvs raksturs.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Dabas aizsardzības pārvalde 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei saņemšanas piešķir Dabas datu pārvaldības sistēmas reģistrētā lietotāja tiesības vai arī atsaka.
Reģistrēti lietotāji pieslēdzas Dabas datu pārvaldības sistēmai: https://ozols.gov.lv/ozols/Account/LogOn, izmantojot lietotāja vārdu un paroli.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei persona aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniedz Dabas aizsardzības pārvaldē.

Lai izmantotu Dabas datu pārvaldības sistēmas publisko daļu, nepieciešama interneta pārlūkprogramma (vēlams Firefox v.3 vai jaunāks), kā arī jāzina sistēmas adrese: https://ozols.gov.lv/ozols/Account/LogOn.

Rakstisku vienošanos ar Dabas aizsardzības pārvaldi par Dabas datu pārvaldības sistēmas datu sagatavošanu un izsniegšanu slēdz šādos gadījumos, iesniedzot iesniegumu Dabas aizsardzības pārvaldē:
- persona datus pieprasa regulāri;
- pieprasīto datu apjoms ir liels;
- datu sagatavošanai nepieciešams izmantot īpašas datu sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus;
- datus izsniedz lejupielādei, izmantojot tiešsaistes datu pārraidi vai datņu pārsūtīšanas protokola (File Transfer Protocol) serveri.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dabas datu pārvaldības sistēma
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dabas aizsardzības pārvalde 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma reģistrēta lietotāja pieejas ieguvei saņemšanas piešķir Dabas datu pārvaldības sistēmas reģistrētā lietotāja tiesības vai arī atsaka.
Reģistrēti lietotāji pieslēdzas Dabas datu pārvaldības sistēmai: https://ozols.gov.lv/ozols/Account/LogOn, izmantojot lietotāja vārdu un paroli.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Dabas datu pārvaldības sistēma